GLA'Nordstrand - Grønn Linje Aksjon Nordstrand

12 mars 2004

Underskriftaksjon med 176 signaturer

I en underskriftsaksjon samlet vi 176 signaturer med protest mot den nye reguleringsplanen for Ekebergveien.

Kopi av brevet og underskriftene (krever Adobe Acrobat)

Utdrag fra brevet:


Ang. forslag til regulering av Ekebergveien syd for Sæter
Dette brevet er undertegnet av beboere langs og i nærheten av Ekebergveien syd for Sæter. Felles for oss som undertegner er at vi er berørt av dagens trafikksituasjon. Vi krever at det videre planarbeid tar hensyn til at dette er et boligområde og vi etterlyser konkrete tiltak for å redusere gjennomgangstrafikken. Våre kommentarer til den planlagte reguleringen bygger på skriftlig informasjon fra Samferdselsetaten og informasjonsmøte 17. februar i bydelshuset på Nordstrand. Flere av de berørte beboerne møttes sist uke for å diskutere reguleringsplanen. Dette brevet sammenfatter synspunktene som kom fram på møtet og synspunkter fra naboer som ikke kunne delta på møtet.

Vi mener at det prioriterte reguleringsalternativet presentert av Samferdselsetaten
17. februar ikke er noen god løsning. Vi vil med dette brevet begrunne hvorfor vi mener planarbeidet har kommet uheldig ut og komme med noen konkrete forslag til hvordan kommunale myndigheter kan rette opp dette.

Reguleringen må ses i sammenheng med trafikkplanene for hele området
Beboerne langs Ekebergveien har siden 1970-tallet forsøkt å få til en forbedring av trafikksituasjonen. Trass i gjentatte henvendelser og skriftlige forslag til de folkevalgte og myndigheter, har det ikke blitt gjennomført nevneverdige tiltak for å få til en permanent forbedring. Boligområdene på Nordstrand tar imot en stor andel av rush- og gjennomgangstrafikken fra Søndre Nordstrand, Akershus syd og Østfold. Ekebergveien har i følge Samferdselsetaten i dag en gjennomsnittlig døgntrafikk på minst 10.000 biler i døgnet. Det er derfor skuffende å se at kommunens planarbeid for Ekebergveien kun tar utgangspunkt i et vedtak om å forbedre sykkelveinettet. Sykkelveinett er i seg selv viktig, men kan ikke ses isolert fra andre behov og interesser som knytter seg til en overtrafikkert veistrekning gjennom et boligområde.

En ny regulering av Ekebergveien må ses i sammenheng med de overordnede planene for sørkorridor med blant annet Mosseveien i tunnel, Ljabrudiagonalen og andre tiltak som bidrar til å fjerne gjennomgangstrafikken over Nordstrand-platået, slik også lokale myndigheter har tatt til orde for de siste tiårene.

Reguleringen må ta større hensyn til det eksisterende landskapet
En utbygging som utvider Ekebergveien fra mellom 8 og 9 meter til hele 14,5 meter i bredde – slik det legges opp til i Samferdselsetatens prioriterte alternativ – er et uforholdsmessig stort inngrep, som vil forringe ikke bare de enkelte eiendommene og bomiljøet, men landskapet mellom Sæter og Ljabrubakken i sin helhet. Vi vil minne om at man på den aktuelle veistrekningen blant annet har verneverdige eiendommer som den gamle prestegården, Lensmannssetra (Nordstrands eldste bolighus) og andre eiendommer av historisk verdi. Disse vil bli direkte berørt av utbyggingen. I følge Byantikvaren er det også betydelige verneinteresser knyttet til selve veitraseen.

Hensynet til bomiljøet må veie tungt
Dagens veistandard på Ekebergveien syd for Sæter er med på å holde farten nede, men likevel kjøres det betydelig over fartsgrensen. Dette er negativt både med hensyn til trafikksikkerhet, trafikkstøy og luftforurensning. For at en utbedring av Ekebergveien skal ha noen positiv betydning for bomiljøet må det legges opp til fysisk begrensning av trafikkhastigheten.

Politikere, forskere og fagfolk har talt for å innføre generell 30-sone i sentrums- og boområder i Oslo. Etterhvert som den allmenne bevisstheten om miljøets betydning for folks helse fortsetter å øke, kan vi regne med at en mer utstrakt bruk av 30-grenser vil være en realitet om noen år. Det henvises her til erfaringer fra andre europeiske byer.

Den foreslåtte reguleringen omfatter en strekning på ca. 1 km, hvorav bortimot halvparten allerede er regulert som miljøprioritert gjennomkjøring (Sæterkrysset – Breiens vei), og hvor boligene langs den resterende halvparten allerede etter dagens forhold ligger til dels tett opp til veien. En fartsreduksjon til 30 km i timen på denne strekningen vil bety minimalt med tidstap for trafikantene, men svært mye for beboere plaget av trafikkstøy i mange år. Det finnes i dag teknologi og gode løsninger for å lage gode fartsdempende tiltak uten å påvirke fremkommeligheten til kollektivtrafikken og nyttekjøretøyer. Med en fartsreduksjon til 30 kilometer i timen vil man også kunne lage en atskillig enklere og mer skånsom løsning for eiendommer og landskap.

I og med at det allerede foreligger en ny regulering for Sæterområdet, inkludert veistrekningen Sæter – Breiens vei gjennom kirkegården, virker det unødvendig og uøkonomisk å foreta en ny regulering av samme strekning kort tid etter.På denne bakgrunnen vil vi komme med følgende krav:

1. Vi ber Oslo kommune redegjøre for hvordan den planlagte reguleringen er sett i sammenheng med det allment aksepterte behovet for å minimalisere gjennomgangstrafikken over Nordstrand-platået og planene for Sørkorridor, inkludert Mossevei i tunnel og Ljabrudiagonal.
2. Vi ber Oslo kommune foreta en analyse av den planlagte reguleringen og se på konsekvensene for beboere, eiendommer, kulturlandskapet og trafikksituasjonen.
3. Vi ber Oslo kommune stille garantier når det gjelder maksimalt hastighetsnivå og trafikkmengde i Ekebergveien i fremtiden.
4. Den nylig vedtatte reguleringen for Sæterområdet med miljøprioritert gjennomkjøring, bør beholdes. Videre bør man se hele strekningen Sæter Ljabrubakken under ett og videreføre regulering med miljøprioritert gjennomkjøring fra Breiens vei til Ljabrubakken.
5. Som berørte beboere har vi i følge Plan og Bygningsloven (Kap. III, § 16) rett til å delta aktivt i planprosessen. Vi ber om at kommunen følger opp dette og etablerer en referansegruppe for reguleringen.


Hilsen

Berørte beboere i og rundt Ekebergveien – se vedlagte underskriftslister


Kontaktperson: David Bergan, Amund Hellands vei 5, 1165 Oslo