GLA'Nordstrand - Grønn Linje Aksjon Nordstrand

09 november 2006

Presseklipp

Nordstrand Blad 10. juni 2005:
http://www.nordstrands-blad.no/apps/pbcs.dll/artic...

Leder: Trafikk i fokus
En Mosseveitunnel vil gagne hele Oslos befolkning.
Lange køer på Mosseveien fører til at mange velger å kjøre over Nordstrand og Ekeberg for å komme til sentrum. Dermed oppstår det trafikkproblemer der også. Samferdselsetatens undersøkelser viser at 10.000 biler passerer Nordstrand kirke i Ekebergveien hver dag. Telling utført av GLA'Nordstrand indikerer at hele 70 prosent av dette er ren gjennomgangstrafikk. Og blant bilene er det et fåtall som faktisk holder fartsgrensen på 40 - gjennomsnittshastigheten ligger ti kilometer i timen over dette.

Leserinnlegg i Nordstrand Blad, 9. nov 2006:
http://www.nordstrands-blad.no/apps/pbcs.dll/artic...

Utvidelsen av Ekebergveien
[...] Planforslaget innebærer blant annet rasering av hager hvorav også noen er omfattet av vernevedtak på sk. gul liste, felling av mer enn 50 trær og ingen forslag om bla. trafikkbegrensning og hastighets reduksjon. PBE omdefinerer Ekebergveien fra villavei til hovedsamlevei for avlastning av E6 og E18. [...]

Beboerne langs Ekebergveien har siden 1970-tallet bedt om og blitt lovet tiltak for å redusere gjennomgangstrafikken og støyen fra veien, blant annet gjennom bystyrevedtak av 19.01.2000. [...]

Jeg håper inderlig at våre lokale politikere ser denne problemstillingen og bidrar til at vi får en forenet løsning tilpasset vår bydel og ikke nødvendigvis applauderer rikspolitiske vedtak på bekostning av vårt miljø.
Kristin Bachken

Artikkel av Aina Moberg i Nordstrand Blad, 26. oktober 2006:
http://www.noblad.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20...

– Nå begynner kampen
GLA Nordstrand mener deres forslag er et tryggere alternativ. De vil senke farten til 30 km/t, og ønsker seg ett bredt fortau på den ene siden, og at syklister og bilister skal bruke felles kjørebane.

– Dette skal vi gi klart uttrykk for i vår høringsuttalelse, sier Halvard Vassbotn i GLA Nordstrand.
Han håper så mange som mulig benytter anledningen til å komme med sine synspunkter før høringsfristen 15. november. [...]

Hittil har byråkratene styrt saksgangen, nå må politikerne overta.

Artikkel i Torgnett, 26. oktober 2006:
http://www.torgnett.no/nordstrand/?kat=3&art=2589

Sykkelfelt og fortau
Ekebergveien skal bli dobbelt så bred
[...]
en historisk veistrekning det er snakk om og langs veien ligger flere eiendommer som står på Byantikvarens Gule liste. Interessekonflikten mellom verneverdighet, de som bor der og de myke trafikkantene har vært et heftig tema da planene var oppe for et par år siden.
Traseen som Ekebergveien følger regnes som Oslos eldste innfartsvei fra sør, og skal ha gått på omtrent samme sted allerede fra middelalderen og muligens før det også. Vi vet med sikkerhet at Ekebergveien var en del av "den Fredrikshaldske kongevei" som ble anlagt på 1600-tallet.

Diskusjon:
http://www.torgnett.no/nordstrand/?kat=9&no=100

Artikkel av Hanne Erøy i Journalen, 28. september 2006:
http://journalen.hio.no/nytt_fra_oslo/article39633...

Flytter fra trafikken
Snart blir det avgjort om Ekebergveien på Nordstrand skal bygges ut i bredden. Familien Busch frykter mer trafikk og farligere skolevei for barna - de har fått nok og pakker kofferten. [...]

- Vi tør ikke slippe barna våre over veien til skolen. Det burde ikke være slik, og det er ikke levelig for oss, sier Geir-Arne, far til Emma Sofie (5 ½) og Jonas (10) som går på Munkerud skole.

- Ikke én holder fartsgrensen på 40 km/t – det er et under at det ikke skjer flere ulykker. Det er faktisk så ille at vi flytter, fortsetter tobarnsfaren. [...] – Jeg frykter mer trafikk om de utvider veien, sier Busch. [...]

- Det er helt feil å utvide en vei som allerede er utrygg. Farten bør reduseres til 30 km/t og man bør sette opp fartsdumper og trafikklys, spesielt av hensyn til skolebarn som skal krysse veien, sier Kristin Bachken i aksjonsgruppen [GLA'Nordstrand].

05 november 2006

Underskriftsaksjon

I disse dager har vi en aksjon for å samle underskrifter til protestbrevet vi skal sende inn som høringsuttalelse til planforslaget til ny regulering av strekningen Ljabrubakken til Sæter.

Takk til alle som allerede har skrevet under!

Brevet som vi skal sende mandag 13. november kan lastes ned i Word format fra denne linken.

Innholdet av brevet er som følger:

Beboere i området Ekebergveien - Nordstrand

Oslo komune v/Plan og Bygningsetaten
Boks 364 Sentrum
0102 Oslo

Kopi:
Bydel Nordstrand
Nordstrand Vel
Byantikvaren
Skoleetaten
Nordstrand Blad
Bekkelaget vel
Søndre Aker Historielag

Oslo, 13. november 2006

Nei til økt gjennomgangstrafikk over Nordstrand!

Svar på planforslag til offentlig ettersyn, regulering Ljabrubakken – Sæter (Tallbergvn.)

Vi viser til planforslag fra Plan- og Bygningsetaten av 12. oktober 2006 og presenterer med dette våre kommentarer og motstand mot planforslaget. Dette brevet er underskrevet av .... beboere i området langs Ekebergveien og på Nordstrand, som på ulike måter er berørt av den store gjennomgangstrafikken over Nordstrandplatået.

1. 176 av beboerne i området langs og i nærheten av reguleringsområdet har presentert sitt syn på reguleringsforslaget i brev av 12. mars 2004. Beboerne har også presentert sitt syn i 3 referansgruppemøter, gjennom pressen og kommunal befaring (vår 2006). Vi konstaterer at man ikke har tatt hensyn til noen av beboernes hovedinnvendinger mot planforslaget, som framstår nokså identisk med ekspansiv planskisse lagt fram av Samferdselsetaten 17. februar 2004.

 

2. Beboerne langs Ekebergveien har siden 1970-tallet bedt om og blitt lovt tiltak for å redusere gjennomfartstrafikken og støyen fra vegen (se bl.a. Bystyrevedtak 19. januar 2000). I Oslopakke 3 samt Ljabrudiagonal ligger det konkrete tiltak som vil bidra til å redusere trafikken på sikt. Det vil være svært uheldig å legge opp til en ekspansiv utbygging som vil føre til økt gjennomgangstrafikk. I stedet må hastigheten senkes og gjennomgangstrafikken, støyen og trafikkfaren på strekningen reduseres.

 

3. Reguleringsforslaget innebærer en utvidelse av Ekebergveien som vil forringe bomiljøet og kulturlandskapet. Et grønt og frodig bomiljø preget av allé og gamle trær blir rasert ved at man i følge forslaget skal fjerne så godt som alle de store, gamle trærne – antallet er oppgitt til 50 (bl.a.bjørk, lind, kastanje og lønn). Foruten å prege det gamle boligmiljøet og kulturlandskapet representerer disse 50 trærne trolig et betydelig biologisk mangfold. Trærne har også viktig funksjon ved å rense forurenset luft.

 

4. Fire av de berørte eiendommene - tilsvarende ca. 50 % av den bebodde delen av reguleringsområdet - er verneverdige (Riksantikvarens gule liste). Det er ikke tatt hensyn til disse eiendommene, siden reguleringsforslaget legger traseen opptil 5 – 6 meter inn på disse eiendommene og reduserer avstanden mellom veien og verneverdige boliger helt ned til 3 meter.

 

5. Det er også betydelige verneinteresser knyttet til selve Ekebergveiens trasé slik den framstår i dag. Det samme veifaret har vært i bruk siden middelalderen. I kombinasjon med punkt 3 og 4 ovenfor gjør dette vegstrekningen gjennom kirkegården til Ljabru unik. Den gir ettertiden et utsnitt av hvordan Ekebergveien og bebyggelsen kan ha sett ut ved forrige århundreskifte.

 

6. I stedet for det framlagte planforslaget fremmer vi herved forslag om miljøprioritert gjennomkjøring, med 30 km/t på strekningen Breiens Vei - Ljabru (ca. 500 m) og at nylig vedtatt miljøprioritert regulering for Sæter (inkl. kirkegården) opprettholdes. Eksisterende veitrasé + bredt fortau mellom de verneverdige eiendommene, trærne og alleen opprettholdes (og utvides bare så mye som plassen mellom trærne tillater). Forbedret veibane med fartsdemping for biler og transportsyklister. Fortau for lokale syklister og gående på vestsiden forbedres og utvides så mye som plassen tillater, blant annet ved å flytte lyktestolpene vekk fra fortauet.

 

Videre foreslår vi at hele strekningen Sæter – Hauketo behandles under ett slik at den trafikkfarlige strekningen forbi Ljabru Terrasse også får redusert hastighet og forbedret sikkerhet. Det opprettes i tillegg gangstier for skolebarn vekk fra Ekebergveien.

 

Oslo, oktober/november 2006

Undertegnede på Nordstrand

(se vedlagte liste)

16 oktober 2006

Nytt planforslag fra Plan- og bygningsetaten

12. oktober 2006 sendte Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune ut brev om at de nå har lagt ut et planforslag til offentlig ettersyn.

Dokumentene i saken kan lastes ned i PDF format herfra:

http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/plankunngjoringer/article74342-8036.html

Vi i GLA'Nordstrand er sterkt kritiske til planforslaget og vil sende inn flere høringsuttalelser der vi protosterer mot forslaget, mot sementeringen av gjennomgangstrafikken og der vi kommer med et alternativt forslag. Vi vil også samle underskrifter for å støtte vår sak.

Her følger kopi av brevet:

EKEBERGVEIEN, STREKNINGEN LJABRUBAKKEN - TALLBERGVEIEN, HOVEDSYKKELVEI - PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN, REGULERINGSPLAN

Plan- og bygningsetaten har 04.10.2006, med hjemel i plan- og bygningslovens § 27-1 nr.2 og i henhold til delegert myndighet, lagt ovennevnte planforslag ut til offentlig ettersyn.

Området foreslås regulert til byggeområde (bolig, offentlig/allmennyttig formål), offentlige trafikkområder (vei, fortau, gang- og sykkelvei, sykkelfelt, annet veiareal, bussholdeplass) og spesialområde (grav- og urnelund). Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for etablering av sykkelfelt samt to-sidig fortausløsning i Ekebergveien. Samlet veibredde vil utvides til 14 m fra eksisterende hhv. opparbeidede 8-9 m og regulerte 12,5 m. Nåværende kjørefeltsbredde reduseres noe. Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget.

Orientering om planen kan De få i Kundesenteret i Plan- og bygningsetaten, Vahlsgate 1.
De kan også se planforslaget på følgende steder:
- Informasjonssenteret i Rådhuset,
- Deichmanske bibliotek i Henrik Ibsens gat 1 og
- Opplysningstjenesten i bydel Nordstrand, Ekebergveien 243
Planforslaget kan også lastes ned fra etatens hjemmesider: www.pbe.oslo.kommune.no

Eventuelle bemerkninger til planforslaget må senders Plan- og byngingsetaten senest 15.11.2006.
Bemerkninger sendes gjerne per e-post til adressen: postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Vi ber om at bemerkningen gjøres kort, evt. at det lages et sammendrag på 1/2-1 side egnet for trykking. Bemerkninger som kommer inn er grunnlaget for å bearbeide planforslaget og saksfremstillingen før saken sendes videre til byrådet. Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi hver enkelt innsender et personlig svar, men vil kommentere bemerkningene samlet i vår fremstilling til byrådet. Kopi av bemerkningene følger saken når den sendes til politisk behandling.

Byrådet avgir sin innstilling til byutviklingskomiteen som behandler saken med de bemerkninger som er kommet inn. Deretter vil saken bli lagt frem for bystyret til endelig godkjenning. Når endelig vedtak er fattet, vil det bli gitt melding både ved brev og ved kunngjøring i Aftenposten og Dagsavisen. Vedtaket kan da påklaget.

 

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Kundesenteret

 

Sign.
Heike Knoll, kundekonsulent

19 mai 2006

Brev til BMS: Vedlegg med forslag

Vedlegget til brevet til Bydel for miljø og sammferdsel (BMS) kan hentes ned herfra (PDF format).

Her følger noen sentrale utdrag:

Gjennomgangstrafikken over
Nordstrandplatået
Forslag til midlertidig trafikkløsning

Utarbeidet av siv.ing. Jan Ulleberg for GLA’Nordstrand, mai 2006
...
Vedlegg:
Trafikktellinger i rushtidene 1973-2004
Trafikktelling over en uke i februar 1989
Sammenlikning trafikktellinger 1989 og 2004
Anslag trafikk i Ekebergveien etter stenging
Protokoll fra bystyrets behandling av ”Fylkesdelplan for transportsystemet i sydkorridoren”. Bystyremøte 19.01.2000, sak 52.

Innledning
Etter at gjennomgangstrafikken over Nordstrandplatået ble en virkelig stor plage fra rundt 1965, har lokale krefter arbeidet mer eller mindre kontinuerlig for å løse problemene rundt dette. Det har med stor entusiasme vært nedlagt utrolig mye arbeid av skiftende grupper og enkeltpersoner, men som alle vet, har dette enda ikke ført til noen som helst løsning på de uakseptable trafikkforholdene.

Nok en trafikkgruppe oppsto våren 2004 da Samferdselsetaten varslet ny regulering av Ekebergveien mellom Sæter og Ljabrubakken. Bakgrunnen var at Ekebergveien er hovedsykkelveitrasé, og planen gikk ut på å utvide veien med ca. 6 m for å skaffe plass til sykkelfelt og bredere fortau på begge sider, på samme måte som nord for Sæter. Dette ville medføre inngrep på alle tomtene langs veien, og vegetasjonen bli rasert. Men ikke minst mente vi at utbyggingen ville legge til rette for fortsatt stor gjennomgangstrafikk ettersom veistandarden vil bli betydelig forbedret. Gruppen tok navnet GLA’Nordstrand, Grønn Linje Aksjon Nordstrand. Gruppen har som mål ikke bare å arbeide for egne interesser med denne saken, men også å få begrenset/stoppet gjennomgangstrafikken på veiene over hele Nordstrandplatået. Dette vil forbedre bomiljøet for flere tusen beboere og også gjøre Sæter og Holtet til trivelige sentre. GLA’Nordstrand har hele tiden vært i aktiv virksomhet med jevnlige møter der også Nordstrand Vel har vært representert. Videre har vi bl.a. arrangert 2 gåsakte-aksjoner, spørreundersøkelse blant rushtidsbilister, gatevandring i samarbeide med historielaget, møtt opp i åpen halvtime i bydelsutvalget og hatt kontakt med flere lokalpolitikere. Vi har i det hele tatt prøvd å påvirke på en positiv og legal måte.

GLA’Nordstrand foreslo og fikk opprettet en referansegruppe, og vi har gjennom denne blitt holdt løpende orientert om fremdriften. Etter to år har Samferdselsetaten enda ikke fremmet sitt reguleringsforslag, noe som i praksis medfører at utnyttelsen av de berørte eiendommene i mellomtiden er båndlagt. Status ser nå ut til å være at reguleringsforslaget før ferien oversendes Plan- og bygningsetaten. Forslaget vil fortsatt gå ut på en utvidelse av Ekebergveien til 14 m, men det vil også bli utredet et alternativ med blandet trafikk der veibredden er noe redusert. Samferdselsetatens argument for dette er at Ekebergveien er en av kommunens viktigste hovedveier og fortsatt vil være det i overskuelig fremtid. De mener at det alternative kommunale og statlige veinettet verken har fysisk utforming eller kapasitet til å avlaste Ekebergveien. GLA’Nordstand mener at en så drastisk utvidelse av Ekebergveien ikke er nødvendig så lenge de fleste er enige om at noe må gjøres med gjennomgangstrafikken over Nordstrandplatået, der Ekebergveien syd for Sæter er nøkkelen til en løsning. Det er ikke akseptabelt at veien i overskuelig fremtid skal ha samme funksjon som E6 og E18. Vi frykter at en utvidelse av Ekebergveien skal bli en sovepute for myndighetene.

Våre argumenter har støtte blant de folkevalgte i Oslo. Senest under bystyrets behandling av fylkesdelplanen for transportsystemet i sydkorridoren 19.01.2000, ble det gjort vedtak der det tydelig fremgår at gjennomgangstrafikken er et problem. I protokollens punkt 7 sies det bl.a. at det i hovedveiutbyggingen må gis prioritet til avlastning av boligveier.

I punkt 8 anbefales det at Ljabrudiagonalen bygges snarest mulig for å avlaste Nordstrandplatået. Videre sies det at en første etappe mellom Nedre Prinsdals vei og Ljabruveien bør fremskyndes mest mulig. Og til slutt sies at det om nødvendig må gjennomføres trafikksaneringstiltak for å begrense gjennomkjøringen over Nordstrandplatået.

De prioriteringer som nå blir gjort med hovedveiutbyggingen i syd, gir ikke mye håp om snarlig avlasting av veiene på Nordstrand, snarere tvert i mot. Det skal de nærmeste årene brukes ca. 1,2 milliarder kroner på fullføringen av 4-feltsvei på E6 mot Vinterbru. Dette vil føre til at E6 vil trekke til seg mer trafikk, og så lenge veien ikke blir utvidet fra Klemetsrud, vil presset mot Nordstrandplatået bare øke. Da Mosseveien i tunnel ikke ser ut til å få økt kapasiteten mot byen, er det bare en fullført Ljabrudiagonal mellom Hauketo og E6 som kan avlaste Ekebergveien og Nordstrandplatået. Denne veistrekningen har vært inkludert i Oslopakke 1, men har hele tiden blitt nedprioritert. Vi var lenge redde for at veien heller ikke skulle komme med i Oslopakke 3, men har underhånden fått vite at den kommer med der. Imidlertid er vi av den oppfatning at Ljabrudiagonalen av kapasitetsmessige hensyn sikkert vil måtte sees i sammenheng med utvidelse av E6, Ryenkrysset og Ring 3 fra Ryen til Bryn. Dette prosjektet vil derfor bli meget stort og sikkert ta minst 10 år å fullføre. Bystyret har som nevnt vedtatt at det om nødvendig må foretas trafikksaneringstiltak for å begrense gjennomkjøringen over Nordstrandplatået. Erfaringen fra alle tidligere forslag til trafikkløsninger for Nordstrand, som alle har strandet, har vært:

  • Når en reduserer trafikken ett sted, vil den øke tilsvarende andre steder, og dermed overføre problemene dit.
  • Det eksisterende veinettet har ikke kapasitet til å ta trafikken.

Når en ser på den eksisterende trafikksituasjonen særlig i morgenrushet i Hauketoområdet, vil en se at selv den begrensede strupingen av trafikken i lyskrysset ved Ljabru, der nærmere 1000 biler pr. time kan benytte Ekebergveien mot Sæter, forårsaker lange køer og stor frustrasjon for bilistene i Ljabrudiagonalen mot Hauketo, Nedre Prinsdals vei, Hauketoveien og Ljabruveien fra Klemetsrud. Det er lett å forstå at ytterligere struping vil skape helt uholdbare og uakseptable trafikkforhold i området.

Som en vil se av det følgende, går en mulig midlertidig løsning ut på å la trafikken gå som nå i rushtidene, mens Ekebergveien/Ljabruveien og Herregårdsveien stenges resten av uken. Bare trafikken utenom rushtidene og i helgene vil da bli overført til andre veier, og da til riksveier som er definert for denne rollen og også har tilstrekkelig kapasitet for det. Løsningen er ikke ideell for noen parter, men vil forbedre bomiljøet på Nordstrandplatået vesentlig. Løsningen vil kunne fungere inntil veisystemet i sydkorridoren er utbygget og Nordstrandplatået bli permanent avskjermet. Forslaget vil også bety at det vil ligge et press på myndighetene til å fullføre veiutbyggingen og forbedre kollektivnettet. Forslaget er for øvrig i tråd med vedtak i Oslo bygningsråd i oktober 1974, se kapitlet med bakgrunnsmateriale.For mer detaljer med historikk, kart, reguleringsplan for Sæter, detaljert endringsforslag, vurdering av konsekvenser og trafikktellinger, last ned hele vedlegget i PDF format her (PDF format).

18 mai 2006

Brev til BMS: Forslag til midlertidig løsning

Følgende brev ble sendt til Oslo kommune, Byråd for miljø og samferdsen (BMS) 18. mai 2006:

Oslo, 18. mai 2006

Oslo kommune
Byråd for miljø og samferdsel
Rådhuset, 0037 Oslo

Forslag til midlertidig løsning for reduksjon av gjennomgangstrafikken over Nordstrandplatået

Som byråden vil være kjent med har Nordstrandplatået i en årrekke vært belastet med stor gjennomgangstrafikk. Lokale krefter har i mer enn 30 år arbeidet for å få til en forbedring av trafikkforholdene og reduksjon av gjennomgangstrafikken.

Vedlagt presenterer vi et forslag med konsekvensvurdering til en midlertidig løsning for å redusere gjennomgangstrafikken inntil veisystemet er utbygget. Som bakgrunn for forslaget presenteres også en historisk gjennomgang av trafikkproblemene på Nordstrandplatået, inkludert politiske vedtak som er fattet.

Siden det til dags dato ikke har skjedd nevneverdig reduksjon av gjennomganstrafikken over Nordstrandplatået, ber vi byråden om at det nå virkelig settes i verk tiltak som kan gi resultater både på kort og lang sikt.

Vi håper byråden vel se positivt på vårt forslag. Vi vil også benytte anledningen til å be om et møte for å diskutere trafikksituasjonen på Nordstrandplatået og løsninger. Vi vil sette stor pris på om det er mulig å få til et møte før sommerferien.

Med vennlig hilsen
Grønn Linje Aksjon Nordstrand

Jan Ulleberg
(sign)

Tore Oddvang
(sign)

Kristin Bachen
(sign)

Knut Mork
(sign)

Jon Roald Muggerud
(sign)

Hallvard Vassbotn
(sign)

David Bergan
(sign)

Vedlegg

Kopi sendes bl.a.
Bydel Nordstrand, Samferdselssetaten, Plan- og bygningsetaten, Statens vegvesen, pressen.


Kopi av brevet i PDF format finnes her.

Vedlegget følger i egen post nedenfor.

10 juni 2005

Vel blåst gå-sakte aksjon 9. juni!

Gå-sakte aksjonen vi arrangerte sammen med Foreningen for Miljøtunnel Mosseveien (FMM)igår, torsdag 9. juni, ble meget igjen vellykket!

GLA'Nordstrand var ansvarlig for aksjonen i Ekebergveien, FMM stod for aksjonen på Mosseveien.

Vi hadde plakater og bannere med slagord, 18-20 mennesker deltok i demonstrasjonen, og vi fikk bra dekning av Nordstrand blad (forside, leder og stor artikkel). Østlandssendingen hadde direkte-innslag fra aksjonen i Mosseveien.

07 juni 2005

Midlertidig svar fra Bydelen ang. farstreduksjon

På grunn av av stor saksmengde når det gjeld plansaker, og saker relatert til bydelens økonomiske situasjon vil det ikke være kapasitet til å legge saken frem til politisk behandling i forbindelse med bydelsutvalgets møte 9.6.2005. Steinar Lende (A), leder av BMS-komiteen er informert om denne situasjonen. saken vil derfor legges frem for arbeidsutvalget den 30.6.2005 kl. 19.00. Det tas forbehold om møtetidspunktet, da dette ikke er avklart. vi vil underrette dere per e-post så snart møtet er fastsatt. Dette til orientering

Med hilsen
Brynhild Hovde,
bydelsdirektør

Berit Nissen-Meyer,
avdelingssjef

06 juni 2005

Ny gå sakte aksjon - både i Ekebergvn og på Mosseveien

Lei av gjennomgangstrafikk på Nordstrands-platået? Gjør noe med det! –

Bli med på GLA'Nordstrands gå-sakte aksjon!

GLA'Nordstrand og Foreningen for Miljøtunnel Mosseveien arrangerer gå-sakte aksjon for å markere vår motstand mot bruk av Nordstrandsplatået som gjennom-kjøringsrute og for kreve Mosseveien i tunnel.

Aksjonen holdes torsdag 9. juni om morgenen klokken 7.30 til 8.15. Møt opp ved fotgjengerovergangen i Ekebergveien, rett nedenfor Knud Øyens vei.

Det blir laget plakater, vi har fått tillatelse av politiet og håper på dekning fra diverse media.

Vi stopper trafikken ved å gå i "demonstrasjonstog" frem og tilbake over fotgjengerovergangen slik at trafikken stoppe og kø oppstår. Når kø-effekt er oppnådd en viss tid (1-2 minutter), slipper vi gjennom en rad med biler (de som trolig har fått med seg årsaken til køen), for deretter å sperre igjen.

Ta kontakt idag og bekreft at du vil gjøre en innsats for å bedre bomiljøet og trafikkforholdene på Nordstrandsplatået!

20 mai 2005

Brev til Bydel Nordstrand: Endring av hastighet i Ekebergveien

Følgende brev ble sendt ti Bydel Nordstrand 20. mai 2005:

Til Bydel Nordstrand     Oslo, 20. mai 2005


Kopi:
Oslo kommune
Referansegruppa for regulering av
Ekebergveien


Vedr. endring av hastighet i Ekebergveien.

Vi viser til tidligere kontakt med Bydelsutvalget når det gjelder trafikken i Ekebergveien og dens konsekvenser for sikkerhet og miljø langs Ekebergveien og på Nordstrandplatået generelt. Vi har siden begynnelsen av fjoråret samarbeidet med Nordstrand Vel om å sette fokus på trafikksituasjonen og miljøet på Nordstrandplatået. Vi ønsker også et nærmere samarbeid med Bydelsutvalget om tiltak og initiativ som kan bidra til å bedre forholdene på kort og lang sikt. Vi vil som et ledd i dette be Bydelsutvalget fremme et konkret forslag overfor Oslo kommune om hastighetsreduksjon i Ekebergveien.

Bakgrunnen for forslaget er den store trafikken og den høye hastigheten som lokale trafikanter og beboere er plaget med. Den store gjennomgangstrafikken og hastigheten har dirkete konsekvenser for beboere og trafikanter i form av støy, luftforurensing og dårlig trafikksikkerhet. Telling utført av GLA'Nordstrand indkerer at så mye som 70% av trafikken kan være ren gjennomgangstrafikk. I følge Samferdselsetatens egne målinger passerer mer enn 10,000 biler i døgnet Ekebergveien/Nordstrand Kirkegård med en gjennomsnittshastighet på ca. 50 km/t døgnet. Hvis vi legger til grunn at en rimelig stor andel følger fartsgrensen (p.t. 40 km/t), er det klart at vi har et stort antall relativt store fartsoverskridelser som gjør vegen farlig for lokale trafikanter og skaper unødig støy for beboerne.

Ett av flere eksempel når det gjelder trafikksikkerhet er fotgjengerovergangen sør for Ljabru trikkeholdeplass: 59 boenheter og en barnehage i Ljabru Terrasse er avhengig av å bruke denne overgangen for å komme til trikk, dagligvarebutikk og skole, samt følge av barn til/fra barnehagen. Sikten for bilistene inn i fotgjengerovergangen (selv med 40 km/t) er så dårlig at det med dagens hastighetsnivå stadig oppstår nestenulykker. Den eneste måten å bedre sikkerheten på her er å senke hastigheten ved fartsreduksjon og fartsbegrensende tiltak. Tilsvarende problemer finner en også i fotgjengerovergangen mellom Ljabru Terrasse og Knut Øyens vei.

Samtidig er det i forbindelse med Sæterreguleringen lagt opp til miljøprioritert gjennomkjøring gjennom Sæterkrysset og Nordstrand Kirkegård ned til Breiens vei. Miljøprioritert gjennomkjøring vil i denne sammenhengen normalt bety en fartsgrense på 30 km/t med tilpassede hastighetsbegrensende tiltak. Både ut i fra bilistenes behov for minst mulig variasjon i fartsgrensene over korte avstander og særlig utifra miljø- og sikkerhetshensyn, vil det være naturlig og fornuftig å etablere 30 km/t som fartsgrense fra Sæter gjennom kirkegården og ned til enden av Ekebergveien ved Ljabruveien/Hauketo.

Både av hensyn til trafikksikkerheten og til bomiljøet haster det nå med å få redusert hastigheten i Ekebergveien. Den planlagte reguleringen av Ekebergveien fra Breiens vei til Ljabrubakken vil forhåpentligvis også bidra til å bedre trafikksikkerheten og miljøet langs vegen (GLA'Nordstrand har foreslått at reguleringen skal baseres på miljøprioritert gjennomkjøring og 30 km/t). Men den planlagte reguleringen er allerede kraftig forsinket og omfatter ikke den trafikkfarlige strekningen fra matvarebutikken ved Ljabru, forbi Ljabru terrasse og ned til Hauketo. Her haster det med tiltak som kan bedre sikkerheten og redusere støy og forurensing. (En gjennomføring av vårt forslag om hastighetsreduksjon vil for øvrig ikke legge andre føringer på den planlagte reguleringen).

På denne bakgrunnen ber vi Nordstrand Bydelsutvalg så snart som mulig fremme følgende forslag overfor Oslo kommune:

1. Bydelsuvalget ber om at hastigheten fra Sæterkrysset til Ljabruveien/Hauketo settes ned fra 40 til 30 km/t umiddelbart.

2. Det settes i gang planlegging for miljøprioritert gjennomkjøring for denne vegstrekningen (punkt. 1).

3. Hastighetsreduksjonen kombineres med umiddelbare hastighetsreduserende tiltak (som punktvis innsnevring og andre fartsbegrensende tiltak) i Ekebergveien og tilstøtende veier.

4. Det settes i verk spesielle trafikkbegrensende tiltak for å redusere trafikken og hastigheten i skoleveiene.

5. Ved siden av hensynet til beboere og trafikanter, ber en om at det tas spesielle hensyn til at vegen går igjennom Nordstrand kirkegård og at det iverksettes tiltak som sikrer at gravfølger og gjester ikke sjeneres unødvendig av trafikken (herunder framkommelighet og støyreduksjon ved redusert hastighet).

Tiltakene kan eventuelt kombineres med oppslag med informasjon til trafikantene om bakgrunnen for hastighetsreduksjonen og at målet er å bedre miljøet for beboere og trafikanter langs overbelastede veger i Oslo, samt det spesielle hensynet til kirkegården. Det er som kjent utbredt og økende forståelse blant trafikanter og beboere i Oslo-området for tiltak som reduserer støy og annen forurensing. God informasjon er derfor et nøkkelord.

Når det gjelder den konkrete utformingen og plasseringen av hastighetsdempende tiltak, er dette primært en oppgave for kommunens etater. Vi tillater oss likevel å legge ved en skisse for å illustrere hvor hastighetsdempende tiltak kan plasseres. (Dersom kostnadsbegrensninger gjør det vanskelig å innføre permanente fartsdempende tiltak umiddelbart, minner vi om at midlertidige innsnevringer i form av betongblokker og liknende kan settes ut i påvente av permanente investeringer).

Vi håper og tror at Bydelsutvalget vil se positivt på vårt forslag og møter gjerne til konsultasjon og samtale med utvalgets organer om dette konkrete forslaget og andre initiativ for bedring av trafikksituasjonen på Nordstrandplatået.


Med vennlig hilsen
Grønn Linje Aksjon Nordstrand,


Marianne Egeland
(sign)

Jan Ulleberg
(sign)

Tore Oddvang
(sign)

Kristin Bachen
(sign)

Thomas Danielsen
(sign)

Knut Mork
(sign)

Jon Roald Muggerud
(sign)

Hallvard Vassbotn
(sign)

David Bergan
(sign)

18 februar 2005

Gå-sakte aksjonen 17. februar var vellykket!

Gå-sakte aksjonen vi arrangerte i Ekebergveien igår, torsdag 17. februar, ble meget vellykket!

Vi hadde plakater og bannere med slagord, 18-20 mennesker deltok i demonstrasjonen, og vi fikk bra dekning av Nordstrand blad (forside, leder og stor artikkel) og Østlandssendingen (både radio og lokal-nyhetssendingene på TV). Sendingen er tilgjengelig på nrk.no sine video-tjenester, men forsvinner nok etter noen uker.

Det TV-sendte intervjuet med Hallvard Vassbotn ble uventet dramatisk, da to biler kolliderte foran åpent kamera, da en gutt skulle krysse veien på vei til skolen. Enda en nesten-ulykke forårsaket av dårlig sikt, høy fart og stressede førere med dårlig tid.

11 februar 2005

Gå-sakte aksjon torsdag 17. februar 2005

GLA'Nordstrand arrangerer en gå-sakte aksjon for å markere vår motstand mot bruk av Nordstrandsplatået som gjennomkjøringsvei.

Aksjonen holdes torsdag 17. februar om morgenen klokken 7.30 til 8.00, ved fotgjengerovergangen i Ekebergveien, rett nedenfor Knud Øyens vei.

Vi stiller med plakater, og har selvfølgelig informert politiet og håper på dekning fra diverse media.

Vi stopper trafikken ved å gå i "demonstrasjonstog" frem og tilbake over fotgjengerovergangen slik at trafikken stoppe og kø oppstår. Når kø-effekt er oppnådd en viss tid (1-2 minutter), slipper vi gjennom en rad med biler (de som trolig har fått med seg årsaken til køen), for deretter å sperre igjen.

Ta kontakt idag og bekreft at du vil gjøre en innsats for å bedre bomiljøet og trafikkforholdene på Nordstrandsplatået!

01 februar 2005

Brev til SAM januar 2005

Her er en kopi av brevet vi sendte SAM 22. januar 2005:

Til Oslo kommune v/ Samferdselsetaten

Kopi:
Plan- og Bygningsetaten
Referansegruppa for regulering av
Ekebergveien


Vedr. reguleringsplan for Ekebergveien – Samferdselsetatens brev av 6. januar

Vi viser til Samferdselsetatens svar av 6. januar på vårt brev 8. november 2004 med forslag om strakstiltak for reduksjon av trafikk og hastighet i Ekebergveien.

Vi ser fram til nytt møte i referansegruppa slik Samferdselsetaten varsler i brevet. Før neste møte i referansegruppa ser vi imidlertid behov for å kommentere brevet av 6. januar.

Vi er overrasket over at Samferdselsetaten i sitt brev kun refererer til de trafikale sidene ved reguleringen, uten henvisning til noen av de interessene som GLA’Nordstrand har brakt inn i saken: Bedret bomiljø og trafikksikkerhet på Nordstrand gjennom reduksjon av gjennomgangstrafikk, hastighet, forurensing og støy. Vi minner også om Byantikvarens kommentarer til reguleringsforslaget.

SAM skriver at ”I planarbeidet vil foreliggende planforslag bli tatt opp til ny vurdering basert på Ekebergveiens funksjon og status som hovedsamlevei i det kommunale veinettet”. Det er etter det vi kan se første gang begrepet ”hovedsamlevei” blir brukt i forbindelse med den planlagte reguleringen. Vi har tidligere blitt stilt overfor begrepet ”samleveg” som beskrivelse av at Ekebergveien samler opp og kanaliserer lokal trafikk. Vi kjenner ikke til noe vedtak om at Ekebergveien skal være ”hovedsamlevei”. Men Ekebergveien har i praksis fått mye mer trafikk enn det som har vært planlagt, nettopp p.g.a manglende gjennomføring av trafikkregulerende planer i forhold til trafikken fra sør. Ljabrudiagonalen er et eksempel på slike planer.

Vi minner om at Ekebergveien har en døgntrafikk på over 10,000 biler i døgnet, at gjennomsnittshastigheten ligger opp mot 50 km i timen og at over halvparten av trafikken er gjennomgangstrafikk fra sørlige Oslo/Akershus og Østfold. Det er nettopp denne uholdbare situasjonen vi ber om at myndighetene griper fatt i i forbinelse med den forestående reguleringen. Vi har i den forbindelse spilt inn ulike forslag og ideer som vi forventer blir tatt seriøst. Forslaget om hastighetsreduksjon og struping av trafikken er blant dem. Vi minner også om at fortauet langs Ekebergveiens vestside kan utbedres betraktelig uten for store inngrep (flytting av lyktestolper m.m.).

For ordens skyld vil vi minne om at Referansegruppa består av en rekke etater og institusjoner og at hver bør ha kopi av korrespondansen i saken. I brevet står det ”kopi til: Referansegruppa ved David Bergan”. Vi minner om at DB representerer beboerne i GLA’Nordstrand og ikke hele referansegruppa.

Vi ser fram til en videre dialog om reguleringsplanen og forutsetter at hensynet til bomiljøet og behovet for trafikk og hastighetsreduksjon blir sentralt i den videre planleggingen


Med vennlig hilsen
Grønn Linje Aksjon Nordstrand,


Hallvard Vassbotn
(sign)

David Bergan
(sign)

08 januar 2005

Brev med svar fra kommunen

Vi mottok svar på brevet til kommenen november 2004:

Til: Gla'Nordstrand
Dato: 06.01.2005


REGULERINGSPLAN FOR EKEBERGVEIEN
Vi viser til brev fra Gla'Nordstrand 8.11.2004, og beklager at vi ikke har svart tidligere.

Planprosessen for denne reguleringsplanen har hatt dårlig fremdrift i noen måneder grunnet skifting av saksbehandler og stort arbeidspress. Det er nå intensjonen å videreføre reguleringsplanarbeidet med målsetting å få ferdig et utkast i løpet av mars 2005.

I planarbeidet vil foreliggende planforslag bli tatt opp til ny vurdering basert på Ekebergveiens funksjon og status som hovedsamlevei i det kommunale veinettet. I tillegg inngår Ekebergveien som en viktig del av hovedsykkelnettet. Sikkerheten og fremkommeligheten for lokalbefolkningen skal også ivaretas gjennom planarbeidet.

Samferdselsetaten ønsker ikke å gjennomføre strakstiltak før vegsystemet er fastsatt gjennom vedtak i regulerinsplanen. Referansegruppen vil bli innkalt til møte innen kort tid for orientering og gjennomgang av problemstillingene knyttet til reguleringsplanen.

Med vennlig hilsen


(sign)
Toril P. Borvik
seksjonsleder

(sign)
Bjørn Holthe Andersen
prosjektleder

Kopi til:
Plan- og bygningsetaten v/Johan Borchgrevink
Referansegruppa v/David Bergan

18 november 2004

Til emaillisten: Brev til kommunen og Web-side

Idag ble følgende email sendt til email-listen for GLA-Nordstrand:

Hei,

Nå er sommeren over og arbeidet med å få bedret trafikkforholdene i Ekebergveien spesielt og på hele Nordstrandsplatået generelt fortsetter.

Vi i gruppen med aktive pådrivere i denne saken kaller oss nå for GLA-Nordstrand, en forkortelse for Grønn-Linje Aksjon Nordstrand.

Vi er fornøyd med det påvirkningsarbeidet gruppa har fått til så langt og vi kommer til å fortsette arbeidet. Vi tror og håper på et samarbeid med kommunen om en løsning til nærmiljøets beste.

Vi har nylig fått opprettet en egen web-side:

http://glanordstrand.blogspot.com/

Her kommer vi til å legge ut relevant informasjon om hva som skjer. Trolig kommer vi også til å legge ut en del av det materialet vi har samlet opp siden vi startet opp tidlig i 2003.

Tidligere denne uken gikk det ut et brev til Oslo kommune der vi ber om å få gjennomført strakstiltak for å få redusert gjennomgangstrafikken og hastigheten. Brevet ligger som vedlegg til denne mailen, og kopi er lagt ut på web-siden. Nordstrand Blad hadde en sak om dette i forrige nummer, onsdag 17. november.

Dersom vi ikke får gjennomslag for eller positiv respons om dette, vil vi vurdere hvilke aksjoner som evt. kan gjennomføres. Til dette ville vi trenge frivillige.

Dersom du kjenner til flere som vil holdes informert, være aktivt med i arbeidet eller bare utrykke sin støtte, legg igjen en kommentar på web-siden vår, eller send en email til hallvardvassbotn alfakrøll c2i.net.

Mvh
Hallvard Vassbotn
webmaster/kontaktperson for GLA-Nordstrand

08 november 2004

Brev til Oslo kommune, 8. november 2004

Følgende er en kopi av brev til Oslo kommune ved Samferdselsetaten angående krav om strakstiltak i Ekebergveien.

GLA’Nordstrand - Grønn Linje Aksjon Nordstrand
Stiftet 2. mars 2003 av beboere på Nordstrand som prioriterer godt og trygt bo- og livsmiljø framfor risikofylt og helsefarlig gjennomgangstrafikk


Til Oslo kommune v/ Samferdselsetaten Oslo, 8. november 2004

Kopi:
Plan- og Bygningsetaten
Referansegruppa for regulering av
Ekebergveien


Vedr. reguleringsplan for Ekebergveien

Vi viser til telefonsamtaler med Samferdselsetaten og Plan- og Bygningsetaten. Vi tar til etterretning at planarbeidet for reguleringen har blitt utsatt til 2005. Vi har forståelse for at mange prosjekter står i kø for å bli behandlet og at medarbeiderne har krevende arbeidsdager for å få prosjektene unna. Samtidig minner vi om at beboerne her har ventet på en uavklart reguleringssak for Ekebergveien i opptil tretti år, med båndlegging av tomtearealer i uakseptabelt lang tid. De store trafikk- og støyproblemene er kjent for kommunens etater og dokumentert i kommunens egne undersøkelser. Vi ber derfor om kommunens forståelse for at vi nå krever umiddelbare tiltak som bidrar til å redusere trafikk og trafikkstøy og til å bedre framkommeligheten og sikkerheten for beboerne i området.

I sist referansegruppemøte hos Samferdselsetaten i juni ble vi forespeilet at etaten tok sikte på å legge fram et forslag – trolig bestående av to alternativer - for Plan og Bygningsetaten etter sommeren. Med de forsinkelsene som nå har oppstått, foreslår vi at enkle tiltak som kan redusere støy og bedre lokalmiljøet blir satt i gang umiddelbart. Vi foreslår konkret følgende:

1. Hastigheten fra Sæterkrysset til Ljabruveien vei settes ned fra 40 til 30 km/t umiddelbart.

2. Trafikken gjennom Ekebergveien reduseres ved at frekvensen på lysereguleringen i Hauketo-krysset endres slik at framkommeligheten over Ljanselva og opp på Nordstrand-platået reduseres.

Gevinsten ved å sette i verk disse tiltakene er klar: Hastighetsreduksjonen tilfredsstiller kravene til såkalt ”blanda trafikk”, hvor fartsgrense på 30 km/t er en forutsetning for at transportsyklister og biler kan dele kjørebane. Kombinasjonen av ”struping” ved Ljanselva og redusert hastighet vil gi verdifull grunnlagsinformasjon å bygge videre utredningsarbeid på. Dersom man gjennomfører disse tiltakene som et forsøk, bør det være enkelt å iverksette dem raskt. Tiltakene bør kombineres med oppslag med informasjon til trafikantene om bakgrunnen for slike tiltak og at målet er å bedre miljøet for beboere og trafikanter langs overbelastede veger i Oslo. Det er som kjent utbredt forståelse blant trafikanter og beboere i Oslo-området for tiltak som reduserer støy og forurensning. God informasjon er derfor et nøkkelord.

Sett i lys av trafikk- og miljøproblemene i Oslo og Samferdselsetatens egen rapport om den dårlige luftkvaliteten i Oslo, forventer vi at våre forslag blir godt mottatt. Lignende forsøksprosjekt kan med fordel gjennomføres i andre overbelastede boligveier i Oslo. Med den positive erfaringen man har gjort med å prøve ut 30-km sone i Oslo Sentrum, ser vi ingen grunn til at ikke lignende forsøk skal kunne gjøres i andre boligområder som er belastet med stor gjennomgangstrafikk.

Vi håper på raskt og positivt svar fra Oslo kommune og ber om at tiltakene blir gjennomført så raskt som mulig.


Med vennlig hilsen
Grønn Linje Aksjon Nordstrand,

(sign)
Arne Økstad

(sign)
Hallvard Vassbotn

(sign)
David Bergan

12 mars 2004

Underskriftaksjon med 176 signaturer

I en underskriftsaksjon samlet vi 176 signaturer med protest mot den nye reguleringsplanen for Ekebergveien.

Kopi av brevet og underskriftene (krever Adobe Acrobat)

Utdrag fra brevet:


Ang. forslag til regulering av Ekebergveien syd for Sæter
Dette brevet er undertegnet av beboere langs og i nærheten av Ekebergveien syd for Sæter. Felles for oss som undertegner er at vi er berørt av dagens trafikksituasjon. Vi krever at det videre planarbeid tar hensyn til at dette er et boligområde og vi etterlyser konkrete tiltak for å redusere gjennomgangstrafikken. Våre kommentarer til den planlagte reguleringen bygger på skriftlig informasjon fra Samferdselsetaten og informasjonsmøte 17. februar i bydelshuset på Nordstrand. Flere av de berørte beboerne møttes sist uke for å diskutere reguleringsplanen. Dette brevet sammenfatter synspunktene som kom fram på møtet og synspunkter fra naboer som ikke kunne delta på møtet.

Vi mener at det prioriterte reguleringsalternativet presentert av Samferdselsetaten
17. februar ikke er noen god løsning. Vi vil med dette brevet begrunne hvorfor vi mener planarbeidet har kommet uheldig ut og komme med noen konkrete forslag til hvordan kommunale myndigheter kan rette opp dette.

Reguleringen må ses i sammenheng med trafikkplanene for hele området
Beboerne langs Ekebergveien har siden 1970-tallet forsøkt å få til en forbedring av trafikksituasjonen. Trass i gjentatte henvendelser og skriftlige forslag til de folkevalgte og myndigheter, har det ikke blitt gjennomført nevneverdige tiltak for å få til en permanent forbedring. Boligområdene på Nordstrand tar imot en stor andel av rush- og gjennomgangstrafikken fra Søndre Nordstrand, Akershus syd og Østfold. Ekebergveien har i følge Samferdselsetaten i dag en gjennomsnittlig døgntrafikk på minst 10.000 biler i døgnet. Det er derfor skuffende å se at kommunens planarbeid for Ekebergveien kun tar utgangspunkt i et vedtak om å forbedre sykkelveinettet. Sykkelveinett er i seg selv viktig, men kan ikke ses isolert fra andre behov og interesser som knytter seg til en overtrafikkert veistrekning gjennom et boligområde.

En ny regulering av Ekebergveien må ses i sammenheng med de overordnede planene for sørkorridor med blant annet Mosseveien i tunnel, Ljabrudiagonalen og andre tiltak som bidrar til å fjerne gjennomgangstrafikken over Nordstrand-platået, slik også lokale myndigheter har tatt til orde for de siste tiårene.

Reguleringen må ta større hensyn til det eksisterende landskapet
En utbygging som utvider Ekebergveien fra mellom 8 og 9 meter til hele 14,5 meter i bredde – slik det legges opp til i Samferdselsetatens prioriterte alternativ – er et uforholdsmessig stort inngrep, som vil forringe ikke bare de enkelte eiendommene og bomiljøet, men landskapet mellom Sæter og Ljabrubakken i sin helhet. Vi vil minne om at man på den aktuelle veistrekningen blant annet har verneverdige eiendommer som den gamle prestegården, Lensmannssetra (Nordstrands eldste bolighus) og andre eiendommer av historisk verdi. Disse vil bli direkte berørt av utbyggingen. I følge Byantikvaren er det også betydelige verneinteresser knyttet til selve veitraseen.

Hensynet til bomiljøet må veie tungt
Dagens veistandard på Ekebergveien syd for Sæter er med på å holde farten nede, men likevel kjøres det betydelig over fartsgrensen. Dette er negativt både med hensyn til trafikksikkerhet, trafikkstøy og luftforurensning. For at en utbedring av Ekebergveien skal ha noen positiv betydning for bomiljøet må det legges opp til fysisk begrensning av trafikkhastigheten.

Politikere, forskere og fagfolk har talt for å innføre generell 30-sone i sentrums- og boområder i Oslo. Etterhvert som den allmenne bevisstheten om miljøets betydning for folks helse fortsetter å øke, kan vi regne med at en mer utstrakt bruk av 30-grenser vil være en realitet om noen år. Det henvises her til erfaringer fra andre europeiske byer.

Den foreslåtte reguleringen omfatter en strekning på ca. 1 km, hvorav bortimot halvparten allerede er regulert som miljøprioritert gjennomkjøring (Sæterkrysset – Breiens vei), og hvor boligene langs den resterende halvparten allerede etter dagens forhold ligger til dels tett opp til veien. En fartsreduksjon til 30 km i timen på denne strekningen vil bety minimalt med tidstap for trafikantene, men svært mye for beboere plaget av trafikkstøy i mange år. Det finnes i dag teknologi og gode løsninger for å lage gode fartsdempende tiltak uten å påvirke fremkommeligheten til kollektivtrafikken og nyttekjøretøyer. Med en fartsreduksjon til 30 kilometer i timen vil man også kunne lage en atskillig enklere og mer skånsom løsning for eiendommer og landskap.

I og med at det allerede foreligger en ny regulering for Sæterområdet, inkludert veistrekningen Sæter – Breiens vei gjennom kirkegården, virker det unødvendig og uøkonomisk å foreta en ny regulering av samme strekning kort tid etter.På denne bakgrunnen vil vi komme med følgende krav:

1. Vi ber Oslo kommune redegjøre for hvordan den planlagte reguleringen er sett i sammenheng med det allment aksepterte behovet for å minimalisere gjennomgangstrafikken over Nordstrand-platået og planene for Sørkorridor, inkludert Mossevei i tunnel og Ljabrudiagonal.
2. Vi ber Oslo kommune foreta en analyse av den planlagte reguleringen og se på konsekvensene for beboere, eiendommer, kulturlandskapet og trafikksituasjonen.
3. Vi ber Oslo kommune stille garantier når det gjelder maksimalt hastighetsnivå og trafikkmengde i Ekebergveien i fremtiden.
4. Den nylig vedtatte reguleringen for Sæterområdet med miljøprioritert gjennomkjøring, bør beholdes. Videre bør man se hele strekningen Sæter Ljabrubakken under ett og videreføre regulering med miljøprioritert gjennomkjøring fra Breiens vei til Ljabrubakken.
5. Som berørte beboere har vi i følge Plan og Bygningsloven (Kap. III, § 16) rett til å delta aktivt i planprosessen. Vi ber om at kommunen følger opp dette og etablerer en referansegruppe for reguleringen.


Hilsen

Berørte beboere i og rundt Ekebergveien – se vedlagte underskriftslister


Kontaktperson: David Bergan, Amund Hellands vei 5, 1165 Oslo

23 februar 2004

Byantikvaren: Ekebergvn har betydelige kulturminneinteresser

I et brev til Samferdselsetaten legger byantikvaren sterke anbefalinger for å ta hensyn til de betydelige kulturminneinteressene som finnes langs den aktuelle strekningen av Ekebergveien.

Kopi av byantikvarens brev (kreve Adobe Acrobat).
Utdrag fra brevet:

EKEBERGVEIEN - REGULERING - FORHÅNDSVARSEL
Vi viser til ekspedisjon av 22.01.04 vedrørende varsel om regulering av Ekebergveien mellom Ljabrubakken og Nordstrandsveien. Saken er vedlagt kartutsnitt som viser den aktuelle veistrekningen.

Veistrekningen inneholder rester av veifar fra middelalderen, og representerer betydelige kulturminneinteresser. Tiltak i grunnen må derfor overvåkes av arkeolog.

Bebyggelsen langs denne delen av Ekebergveien består dessuten av sveitservillaer med stor bevaringsverdi. Dette gjelder særlig bebyggelsen på østsiden av veien. Det må tas tilbørlig hensyn til bevaringsverdige hager, gjerder og porter.

Det er knyttet betydelige kulturminneinteresser både til veien og bebyggelsen langs veien på den aktuelle strekningen. Byantikvaren anbefaler at det tas tilstrekkelig hensyn til disse kulturminneverdiene i det pågående planarbeidet.

Med vennlig hilsen

(sign)
Leidulf Mydland
fung. ass. byantikvar

(sign)
Solveg Olaisen
antikvar

19 januar 2000

Bystyret vedtar trafikksaneringstiltak for Nordstrandplatået

Bystyret i Oslo behandlet sak 52 den 19. januar 2000. Ett av punktene som ble enstemmig vedtatt var:

8. Bystyret anbefaler at Ljabrudiagonalen bygges snarest for å avlaste Nordstrandplatået. En første etappe mellom Nedre Prinsdals vei og Ljabrukveien bør fremskyndes mest mulig. Om nødvendig må det gjennomføres trafikksaneringstiltak for å begrense gjennomkjøringen over Nordstrandplatået. [min uthevelse]
Det er vel liten tvil om det der er nødvendig...?!

Kopi av hele referatet fra møtet i bystyret kan lastes ned herfra (PDF-format).