GLA'Nordstrand - Grønn Linje Aksjon Nordstrand

08 januar 2005

Brev med svar fra kommunen

Vi mottok svar på brevet til kommenen november 2004:

Til: Gla'Nordstrand
Dato: 06.01.2005


REGULERINGSPLAN FOR EKEBERGVEIEN
Vi viser til brev fra Gla'Nordstrand 8.11.2004, og beklager at vi ikke har svart tidligere.

Planprosessen for denne reguleringsplanen har hatt dårlig fremdrift i noen måneder grunnet skifting av saksbehandler og stort arbeidspress. Det er nå intensjonen å videreføre reguleringsplanarbeidet med målsetting å få ferdig et utkast i løpet av mars 2005.

I planarbeidet vil foreliggende planforslag bli tatt opp til ny vurdering basert på Ekebergveiens funksjon og status som hovedsamlevei i det kommunale veinettet. I tillegg inngår Ekebergveien som en viktig del av hovedsykkelnettet. Sikkerheten og fremkommeligheten for lokalbefolkningen skal også ivaretas gjennom planarbeidet.

Samferdselsetaten ønsker ikke å gjennomføre strakstiltak før vegsystemet er fastsatt gjennom vedtak i regulerinsplanen. Referansegruppen vil bli innkalt til møte innen kort tid for orientering og gjennomgang av problemstillingene knyttet til reguleringsplanen.

Med vennlig hilsen


(sign)
Toril P. Borvik
seksjonsleder

(sign)
Bjørn Holthe Andersen
prosjektleder

Kopi til:
Plan- og bygningsetaten v/Johan Borchgrevink
Referansegruppa v/David Bergan