GLA'Nordstrand - Grønn Linje Aksjon Nordstrand

07 juni 2005

Midlertidig svar fra Bydelen ang. farstreduksjon

På grunn av av stor saksmengde når det gjeld plansaker, og saker relatert til bydelens økonomiske situasjon vil det ikke være kapasitet til å legge saken frem til politisk behandling i forbindelse med bydelsutvalgets møte 9.6.2005. Steinar Lende (A), leder av BMS-komiteen er informert om denne situasjonen. saken vil derfor legges frem for arbeidsutvalget den 30.6.2005 kl. 19.00. Det tas forbehold om møtetidspunktet, da dette ikke er avklart. vi vil underrette dere per e-post så snart møtet er fastsatt. Dette til orientering

Med hilsen
Brynhild Hovde,
bydelsdirektør

Berit Nissen-Meyer,
avdelingssjef