GLA'Nordstrand - Grønn Linje Aksjon Nordstrand

18 mai 2006

Brev til BMS: Forslag til midlertidig løsning

Følgende brev ble sendt til Oslo kommune, Byråd for miljø og samferdsen (BMS) 18. mai 2006:

Oslo, 18. mai 2006

Oslo kommune
Byråd for miljø og samferdsel
Rådhuset, 0037 Oslo

Forslag til midlertidig løsning for reduksjon av gjennomgangstrafikken over Nordstrandplatået

Som byråden vil være kjent med har Nordstrandplatået i en årrekke vært belastet med stor gjennomgangstrafikk. Lokale krefter har i mer enn 30 år arbeidet for å få til en forbedring av trafikkforholdene og reduksjon av gjennomgangstrafikken.

Vedlagt presenterer vi et forslag med konsekvensvurdering til en midlertidig løsning for å redusere gjennomgangstrafikken inntil veisystemet er utbygget. Som bakgrunn for forslaget presenteres også en historisk gjennomgang av trafikkproblemene på Nordstrandplatået, inkludert politiske vedtak som er fattet.

Siden det til dags dato ikke har skjedd nevneverdig reduksjon av gjennomganstrafikken over Nordstrandplatået, ber vi byråden om at det nå virkelig settes i verk tiltak som kan gi resultater både på kort og lang sikt.

Vi håper byråden vel se positivt på vårt forslag. Vi vil også benytte anledningen til å be om et møte for å diskutere trafikksituasjonen på Nordstrandplatået og løsninger. Vi vil sette stor pris på om det er mulig å få til et møte før sommerferien.

Med vennlig hilsen
Grønn Linje Aksjon Nordstrand

Jan Ulleberg
(sign)

Tore Oddvang
(sign)

Kristin Bachen
(sign)

Knut Mork
(sign)

Jon Roald Muggerud
(sign)

Hallvard Vassbotn
(sign)

David Bergan
(sign)

Vedlegg

Kopi sendes bl.a.
Bydel Nordstrand, Samferdselssetaten, Plan- og bygningsetaten, Statens vegvesen, pressen.


Kopi av brevet i PDF format finnes her.

Vedlegget følger i egen post nedenfor.