GLA'Nordstrand - Grønn Linje Aksjon Nordstrand

16 oktober 2006

Nytt planforslag fra Plan- og bygningsetaten

12. oktober 2006 sendte Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune ut brev om at de nå har lagt ut et planforslag til offentlig ettersyn.

Dokumentene i saken kan lastes ned i PDF format herfra:

http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/plankunngjoringer/article74342-8036.html

Vi i GLA'Nordstrand er sterkt kritiske til planforslaget og vil sende inn flere høringsuttalelser der vi protosterer mot forslaget, mot sementeringen av gjennomgangstrafikken og der vi kommer med et alternativt forslag. Vi vil også samle underskrifter for å støtte vår sak.

Her følger kopi av brevet:

EKEBERGVEIEN, STREKNINGEN LJABRUBAKKEN - TALLBERGVEIEN, HOVEDSYKKELVEI - PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN, REGULERINGSPLAN

Plan- og bygningsetaten har 04.10.2006, med hjemel i plan- og bygningslovens § 27-1 nr.2 og i henhold til delegert myndighet, lagt ovennevnte planforslag ut til offentlig ettersyn.

Området foreslås regulert til byggeområde (bolig, offentlig/allmennyttig formål), offentlige trafikkområder (vei, fortau, gang- og sykkelvei, sykkelfelt, annet veiareal, bussholdeplass) og spesialområde (grav- og urnelund). Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for etablering av sykkelfelt samt to-sidig fortausløsning i Ekebergveien. Samlet veibredde vil utvides til 14 m fra eksisterende hhv. opparbeidede 8-9 m og regulerte 12,5 m. Nåværende kjørefeltsbredde reduseres noe. Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget.

Orientering om planen kan De få i Kundesenteret i Plan- og bygningsetaten, Vahlsgate 1.
De kan også se planforslaget på følgende steder:
- Informasjonssenteret i Rådhuset,
- Deichmanske bibliotek i Henrik Ibsens gat 1 og
- Opplysningstjenesten i bydel Nordstrand, Ekebergveien 243
Planforslaget kan også lastes ned fra etatens hjemmesider: www.pbe.oslo.kommune.no

Eventuelle bemerkninger til planforslaget må senders Plan- og byngingsetaten senest 15.11.2006.
Bemerkninger sendes gjerne per e-post til adressen: postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Vi ber om at bemerkningen gjøres kort, evt. at det lages et sammendrag på 1/2-1 side egnet for trykking. Bemerkninger som kommer inn er grunnlaget for å bearbeide planforslaget og saksfremstillingen før saken sendes videre til byrådet. Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi hver enkelt innsender et personlig svar, men vil kommentere bemerkningene samlet i vår fremstilling til byrådet. Kopi av bemerkningene følger saken når den sendes til politisk behandling.

Byrådet avgir sin innstilling til byutviklingskomiteen som behandler saken med de bemerkninger som er kommet inn. Deretter vil saken bli lagt frem for bystyret til endelig godkjenning. Når endelig vedtak er fattet, vil det bli gitt melding både ved brev og ved kunngjøring i Aftenposten og Dagsavisen. Vedtaket kan da påklaget.

 

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Kundesenteret

 

Sign.
Heike Knoll, kundekonsulent