GLA'Nordstrand - Grønn Linje Aksjon Nordstrand

05 november 2006

Underskriftsaksjon

I disse dager har vi en aksjon for å samle underskrifter til protestbrevet vi skal sende inn som høringsuttalelse til planforslaget til ny regulering av strekningen Ljabrubakken til Sæter.

Takk til alle som allerede har skrevet under!

Brevet som vi skal sende mandag 13. november kan lastes ned i Word format fra denne linken.

Innholdet av brevet er som følger:

Beboere i området Ekebergveien - Nordstrand

Oslo komune v/Plan og Bygningsetaten
Boks 364 Sentrum
0102 Oslo

Kopi:
Bydel Nordstrand
Nordstrand Vel
Byantikvaren
Skoleetaten
Nordstrand Blad
Bekkelaget vel
Søndre Aker Historielag

Oslo, 13. november 2006

Nei til økt gjennomgangstrafikk over Nordstrand!

Svar på planforslag til offentlig ettersyn, regulering Ljabrubakken – Sæter (Tallbergvn.)

Vi viser til planforslag fra Plan- og Bygningsetaten av 12. oktober 2006 og presenterer med dette våre kommentarer og motstand mot planforslaget. Dette brevet er underskrevet av .... beboere i området langs Ekebergveien og på Nordstrand, som på ulike måter er berørt av den store gjennomgangstrafikken over Nordstrandplatået.

1. 176 av beboerne i området langs og i nærheten av reguleringsområdet har presentert sitt syn på reguleringsforslaget i brev av 12. mars 2004. Beboerne har også presentert sitt syn i 3 referansgruppemøter, gjennom pressen og kommunal befaring (vår 2006). Vi konstaterer at man ikke har tatt hensyn til noen av beboernes hovedinnvendinger mot planforslaget, som framstår nokså identisk med ekspansiv planskisse lagt fram av Samferdselsetaten 17. februar 2004.

 

2. Beboerne langs Ekebergveien har siden 1970-tallet bedt om og blitt lovt tiltak for å redusere gjennomfartstrafikken og støyen fra vegen (se bl.a. Bystyrevedtak 19. januar 2000). I Oslopakke 3 samt Ljabrudiagonal ligger det konkrete tiltak som vil bidra til å redusere trafikken på sikt. Det vil være svært uheldig å legge opp til en ekspansiv utbygging som vil føre til økt gjennomgangstrafikk. I stedet må hastigheten senkes og gjennomgangstrafikken, støyen og trafikkfaren på strekningen reduseres.

 

3. Reguleringsforslaget innebærer en utvidelse av Ekebergveien som vil forringe bomiljøet og kulturlandskapet. Et grønt og frodig bomiljø preget av allé og gamle trær blir rasert ved at man i følge forslaget skal fjerne så godt som alle de store, gamle trærne – antallet er oppgitt til 50 (bl.a.bjørk, lind, kastanje og lønn). Foruten å prege det gamle boligmiljøet og kulturlandskapet representerer disse 50 trærne trolig et betydelig biologisk mangfold. Trærne har også viktig funksjon ved å rense forurenset luft.

 

4. Fire av de berørte eiendommene - tilsvarende ca. 50 % av den bebodde delen av reguleringsområdet - er verneverdige (Riksantikvarens gule liste). Det er ikke tatt hensyn til disse eiendommene, siden reguleringsforslaget legger traseen opptil 5 – 6 meter inn på disse eiendommene og reduserer avstanden mellom veien og verneverdige boliger helt ned til 3 meter.

 

5. Det er også betydelige verneinteresser knyttet til selve Ekebergveiens trasé slik den framstår i dag. Det samme veifaret har vært i bruk siden middelalderen. I kombinasjon med punkt 3 og 4 ovenfor gjør dette vegstrekningen gjennom kirkegården til Ljabru unik. Den gir ettertiden et utsnitt av hvordan Ekebergveien og bebyggelsen kan ha sett ut ved forrige århundreskifte.

 

6. I stedet for det framlagte planforslaget fremmer vi herved forslag om miljøprioritert gjennomkjøring, med 30 km/t på strekningen Breiens Vei - Ljabru (ca. 500 m) og at nylig vedtatt miljøprioritert regulering for Sæter (inkl. kirkegården) opprettholdes. Eksisterende veitrasé + bredt fortau mellom de verneverdige eiendommene, trærne og alleen opprettholdes (og utvides bare så mye som plassen mellom trærne tillater). Forbedret veibane med fartsdemping for biler og transportsyklister. Fortau for lokale syklister og gående på vestsiden forbedres og utvides så mye som plassen tillater, blant annet ved å flytte lyktestolpene vekk fra fortauet.

 

Videre foreslår vi at hele strekningen Sæter – Hauketo behandles under ett slik at den trafikkfarlige strekningen forbi Ljabru Terrasse også får redusert hastighet og forbedret sikkerhet. Det opprettes i tillegg gangstier for skolebarn vekk fra Ekebergveien.

 

Oslo, oktober/november 2006

Undertegnede på Nordstrand

(se vedlagte liste)