GLA'Nordstrand - Grønn Linje Aksjon Nordstrand

23 februar 2004

Byantikvaren: Ekebergvn har betydelige kulturminneinteresser

I et brev til Samferdselsetaten legger byantikvaren sterke anbefalinger for å ta hensyn til de betydelige kulturminneinteressene som finnes langs den aktuelle strekningen av Ekebergveien.

Kopi av byantikvarens brev (kreve Adobe Acrobat).
Utdrag fra brevet:

EKEBERGVEIEN - REGULERING - FORHÅNDSVARSEL
Vi viser til ekspedisjon av 22.01.04 vedrørende varsel om regulering av Ekebergveien mellom Ljabrubakken og Nordstrandsveien. Saken er vedlagt kartutsnitt som viser den aktuelle veistrekningen.

Veistrekningen inneholder rester av veifar fra middelalderen, og representerer betydelige kulturminneinteresser. Tiltak i grunnen må derfor overvåkes av arkeolog.

Bebyggelsen langs denne delen av Ekebergveien består dessuten av sveitservillaer med stor bevaringsverdi. Dette gjelder særlig bebyggelsen på østsiden av veien. Det må tas tilbørlig hensyn til bevaringsverdige hager, gjerder og porter.

Det er knyttet betydelige kulturminneinteresser både til veien og bebyggelsen langs veien på den aktuelle strekningen. Byantikvaren anbefaler at det tas tilstrekkelig hensyn til disse kulturminneverdiene i det pågående planarbeidet.

Med vennlig hilsen

(sign)
Leidulf Mydland
fung. ass. byantikvar

(sign)
Solveg Olaisen
antikvar