GLA'Nordstrand - Grønn Linje Aksjon Nordstrand

18 februar 2005

Gå-sakte aksjonen 17. februar var vellykket!

Gå-sakte aksjonen vi arrangerte i Ekebergveien igår, torsdag 17. februar, ble meget vellykket!

Vi hadde plakater og bannere med slagord, 18-20 mennesker deltok i demonstrasjonen, og vi fikk bra dekning av Nordstrand blad (forside, leder og stor artikkel) og Østlandssendingen (både radio og lokal-nyhetssendingene på TV). Sendingen er tilgjengelig på nrk.no sine video-tjenester, men forsvinner nok etter noen uker.

Det TV-sendte intervjuet med Hallvard Vassbotn ble uventet dramatisk, da to biler kolliderte foran åpent kamera, da en gutt skulle krysse veien på vei til skolen. Enda en nesten-ulykke forårsaket av dårlig sikt, høy fart og stressede førere med dårlig tid.

11 februar 2005

Gå-sakte aksjon torsdag 17. februar 2005

GLA'Nordstrand arrangerer en gå-sakte aksjon for å markere vår motstand mot bruk av Nordstrandsplatået som gjennomkjøringsvei.

Aksjonen holdes torsdag 17. februar om morgenen klokken 7.30 til 8.00, ved fotgjengerovergangen i Ekebergveien, rett nedenfor Knud Øyens vei.

Vi stiller med plakater, og har selvfølgelig informert politiet og håper på dekning fra diverse media.

Vi stopper trafikken ved å gå i "demonstrasjonstog" frem og tilbake over fotgjengerovergangen slik at trafikken stoppe og kø oppstår. Når kø-effekt er oppnådd en viss tid (1-2 minutter), slipper vi gjennom en rad med biler (de som trolig har fått med seg årsaken til køen), for deretter å sperre igjen.

Ta kontakt idag og bekreft at du vil gjøre en innsats for å bedre bomiljøet og trafikkforholdene på Nordstrandsplatået!

01 februar 2005

Brev til SAM januar 2005

Her er en kopi av brevet vi sendte SAM 22. januar 2005:

Til Oslo kommune v/ Samferdselsetaten

Kopi:
Plan- og Bygningsetaten
Referansegruppa for regulering av
Ekebergveien


Vedr. reguleringsplan for Ekebergveien – Samferdselsetatens brev av 6. januar

Vi viser til Samferdselsetatens svar av 6. januar på vårt brev 8. november 2004 med forslag om strakstiltak for reduksjon av trafikk og hastighet i Ekebergveien.

Vi ser fram til nytt møte i referansegruppa slik Samferdselsetaten varsler i brevet. Før neste møte i referansegruppa ser vi imidlertid behov for å kommentere brevet av 6. januar.

Vi er overrasket over at Samferdselsetaten i sitt brev kun refererer til de trafikale sidene ved reguleringen, uten henvisning til noen av de interessene som GLA’Nordstrand har brakt inn i saken: Bedret bomiljø og trafikksikkerhet på Nordstrand gjennom reduksjon av gjennomgangstrafikk, hastighet, forurensing og støy. Vi minner også om Byantikvarens kommentarer til reguleringsforslaget.

SAM skriver at ”I planarbeidet vil foreliggende planforslag bli tatt opp til ny vurdering basert på Ekebergveiens funksjon og status som hovedsamlevei i det kommunale veinettet”. Det er etter det vi kan se første gang begrepet ”hovedsamlevei” blir brukt i forbindelse med den planlagte reguleringen. Vi har tidligere blitt stilt overfor begrepet ”samleveg” som beskrivelse av at Ekebergveien samler opp og kanaliserer lokal trafikk. Vi kjenner ikke til noe vedtak om at Ekebergveien skal være ”hovedsamlevei”. Men Ekebergveien har i praksis fått mye mer trafikk enn det som har vært planlagt, nettopp p.g.a manglende gjennomføring av trafikkregulerende planer i forhold til trafikken fra sør. Ljabrudiagonalen er et eksempel på slike planer.

Vi minner om at Ekebergveien har en døgntrafikk på over 10,000 biler i døgnet, at gjennomsnittshastigheten ligger opp mot 50 km i timen og at over halvparten av trafikken er gjennomgangstrafikk fra sørlige Oslo/Akershus og Østfold. Det er nettopp denne uholdbare situasjonen vi ber om at myndighetene griper fatt i i forbinelse med den forestående reguleringen. Vi har i den forbindelse spilt inn ulike forslag og ideer som vi forventer blir tatt seriøst. Forslaget om hastighetsreduksjon og struping av trafikken er blant dem. Vi minner også om at fortauet langs Ekebergveiens vestside kan utbedres betraktelig uten for store inngrep (flytting av lyktestolper m.m.).

For ordens skyld vil vi minne om at Referansegruppa består av en rekke etater og institusjoner og at hver bør ha kopi av korrespondansen i saken. I brevet står det ”kopi til: Referansegruppa ved David Bergan”. Vi minner om at DB representerer beboerne i GLA’Nordstrand og ikke hele referansegruppa.

Vi ser fram til en videre dialog om reguleringsplanen og forutsetter at hensynet til bomiljøet og behovet for trafikk og hastighetsreduksjon blir sentralt i den videre planleggingen


Med vennlig hilsen
Grønn Linje Aksjon Nordstrand,


Hallvard Vassbotn
(sign)

David Bergan
(sign)