GLA'Nordstrand - Grønn Linje Aksjon Nordstrand

09 november 2006

Presseklipp

Nordstrand Blad 10. juni 2005:
http://www.nordstrands-blad.no/apps/pbcs.dll/artic...

Leder: Trafikk i fokus
En Mosseveitunnel vil gagne hele Oslos befolkning.
Lange køer på Mosseveien fører til at mange velger å kjøre over Nordstrand og Ekeberg for å komme til sentrum. Dermed oppstår det trafikkproblemer der også. Samferdselsetatens undersøkelser viser at 10.000 biler passerer Nordstrand kirke i Ekebergveien hver dag. Telling utført av GLA'Nordstrand indikerer at hele 70 prosent av dette er ren gjennomgangstrafikk. Og blant bilene er det et fåtall som faktisk holder fartsgrensen på 40 - gjennomsnittshastigheten ligger ti kilometer i timen over dette.

Leserinnlegg i Nordstrand Blad, 9. nov 2006:
http://www.nordstrands-blad.no/apps/pbcs.dll/artic...

Utvidelsen av Ekebergveien
[...] Planforslaget innebærer blant annet rasering av hager hvorav også noen er omfattet av vernevedtak på sk. gul liste, felling av mer enn 50 trær og ingen forslag om bla. trafikkbegrensning og hastighets reduksjon. PBE omdefinerer Ekebergveien fra villavei til hovedsamlevei for avlastning av E6 og E18. [...]

Beboerne langs Ekebergveien har siden 1970-tallet bedt om og blitt lovet tiltak for å redusere gjennomgangstrafikken og støyen fra veien, blant annet gjennom bystyrevedtak av 19.01.2000. [...]

Jeg håper inderlig at våre lokale politikere ser denne problemstillingen og bidrar til at vi får en forenet løsning tilpasset vår bydel og ikke nødvendigvis applauderer rikspolitiske vedtak på bekostning av vårt miljø.
Kristin Bachken

Artikkel av Aina Moberg i Nordstrand Blad, 26. oktober 2006:
http://www.noblad.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20...

– Nå begynner kampen
GLA Nordstrand mener deres forslag er et tryggere alternativ. De vil senke farten til 30 km/t, og ønsker seg ett bredt fortau på den ene siden, og at syklister og bilister skal bruke felles kjørebane.

– Dette skal vi gi klart uttrykk for i vår høringsuttalelse, sier Halvard Vassbotn i GLA Nordstrand.
Han håper så mange som mulig benytter anledningen til å komme med sine synspunkter før høringsfristen 15. november. [...]

Hittil har byråkratene styrt saksgangen, nå må politikerne overta.

Artikkel i Torgnett, 26. oktober 2006:
http://www.torgnett.no/nordstrand/?kat=3&art=2589

Sykkelfelt og fortau
Ekebergveien skal bli dobbelt så bred
[...]
en historisk veistrekning det er snakk om og langs veien ligger flere eiendommer som står på Byantikvarens Gule liste. Interessekonflikten mellom verneverdighet, de som bor der og de myke trafikkantene har vært et heftig tema da planene var oppe for et par år siden.
Traseen som Ekebergveien følger regnes som Oslos eldste innfartsvei fra sør, og skal ha gått på omtrent samme sted allerede fra middelalderen og muligens før det også. Vi vet med sikkerhet at Ekebergveien var en del av "den Fredrikshaldske kongevei" som ble anlagt på 1600-tallet.

Diskusjon:
http://www.torgnett.no/nordstrand/?kat=9&no=100

Artikkel av Hanne Erøy i Journalen, 28. september 2006:
http://journalen.hio.no/nytt_fra_oslo/article39633...

Flytter fra trafikken
Snart blir det avgjort om Ekebergveien på Nordstrand skal bygges ut i bredden. Familien Busch frykter mer trafikk og farligere skolevei for barna - de har fått nok og pakker kofferten. [...]

- Vi tør ikke slippe barna våre over veien til skolen. Det burde ikke være slik, og det er ikke levelig for oss, sier Geir-Arne, far til Emma Sofie (5 ½) og Jonas (10) som går på Munkerud skole.

- Ikke én holder fartsgrensen på 40 km/t – det er et under at det ikke skjer flere ulykker. Det er faktisk så ille at vi flytter, fortsetter tobarnsfaren. [...] – Jeg frykter mer trafikk om de utvider veien, sier Busch. [...]

- Det er helt feil å utvide en vei som allerede er utrygg. Farten bør reduseres til 30 km/t og man bør sette opp fartsdumper og trafikklys, spesielt av hensyn til skolebarn som skal krysse veien, sier Kristin Bachken i aksjonsgruppen [GLA'Nordstrand].

05 november 2006

Underskriftsaksjon

I disse dager har vi en aksjon for å samle underskrifter til protestbrevet vi skal sende inn som høringsuttalelse til planforslaget til ny regulering av strekningen Ljabrubakken til Sæter.

Takk til alle som allerede har skrevet under!

Brevet som vi skal sende mandag 13. november kan lastes ned i Word format fra denne linken.

Innholdet av brevet er som følger:

Beboere i området Ekebergveien - Nordstrand

Oslo komune v/Plan og Bygningsetaten
Boks 364 Sentrum
0102 Oslo

Kopi:
Bydel Nordstrand
Nordstrand Vel
Byantikvaren
Skoleetaten
Nordstrand Blad
Bekkelaget vel
Søndre Aker Historielag

Oslo, 13. november 2006

Nei til økt gjennomgangstrafikk over Nordstrand!

Svar på planforslag til offentlig ettersyn, regulering Ljabrubakken – Sæter (Tallbergvn.)

Vi viser til planforslag fra Plan- og Bygningsetaten av 12. oktober 2006 og presenterer med dette våre kommentarer og motstand mot planforslaget. Dette brevet er underskrevet av .... beboere i området langs Ekebergveien og på Nordstrand, som på ulike måter er berørt av den store gjennomgangstrafikken over Nordstrandplatået.

1. 176 av beboerne i området langs og i nærheten av reguleringsområdet har presentert sitt syn på reguleringsforslaget i brev av 12. mars 2004. Beboerne har også presentert sitt syn i 3 referansgruppemøter, gjennom pressen og kommunal befaring (vår 2006). Vi konstaterer at man ikke har tatt hensyn til noen av beboernes hovedinnvendinger mot planforslaget, som framstår nokså identisk med ekspansiv planskisse lagt fram av Samferdselsetaten 17. februar 2004.

 

2. Beboerne langs Ekebergveien har siden 1970-tallet bedt om og blitt lovt tiltak for å redusere gjennomfartstrafikken og støyen fra vegen (se bl.a. Bystyrevedtak 19. januar 2000). I Oslopakke 3 samt Ljabrudiagonal ligger det konkrete tiltak som vil bidra til å redusere trafikken på sikt. Det vil være svært uheldig å legge opp til en ekspansiv utbygging som vil føre til økt gjennomgangstrafikk. I stedet må hastigheten senkes og gjennomgangstrafikken, støyen og trafikkfaren på strekningen reduseres.

 

3. Reguleringsforslaget innebærer en utvidelse av Ekebergveien som vil forringe bomiljøet og kulturlandskapet. Et grønt og frodig bomiljø preget av allé og gamle trær blir rasert ved at man i følge forslaget skal fjerne så godt som alle de store, gamle trærne – antallet er oppgitt til 50 (bl.a.bjørk, lind, kastanje og lønn). Foruten å prege det gamle boligmiljøet og kulturlandskapet representerer disse 50 trærne trolig et betydelig biologisk mangfold. Trærne har også viktig funksjon ved å rense forurenset luft.

 

4. Fire av de berørte eiendommene - tilsvarende ca. 50 % av den bebodde delen av reguleringsområdet - er verneverdige (Riksantikvarens gule liste). Det er ikke tatt hensyn til disse eiendommene, siden reguleringsforslaget legger traseen opptil 5 – 6 meter inn på disse eiendommene og reduserer avstanden mellom veien og verneverdige boliger helt ned til 3 meter.

 

5. Det er også betydelige verneinteresser knyttet til selve Ekebergveiens trasé slik den framstår i dag. Det samme veifaret har vært i bruk siden middelalderen. I kombinasjon med punkt 3 og 4 ovenfor gjør dette vegstrekningen gjennom kirkegården til Ljabru unik. Den gir ettertiden et utsnitt av hvordan Ekebergveien og bebyggelsen kan ha sett ut ved forrige århundreskifte.

 

6. I stedet for det framlagte planforslaget fremmer vi herved forslag om miljøprioritert gjennomkjøring, med 30 km/t på strekningen Breiens Vei - Ljabru (ca. 500 m) og at nylig vedtatt miljøprioritert regulering for Sæter (inkl. kirkegården) opprettholdes. Eksisterende veitrasé + bredt fortau mellom de verneverdige eiendommene, trærne og alleen opprettholdes (og utvides bare så mye som plassen mellom trærne tillater). Forbedret veibane med fartsdemping for biler og transportsyklister. Fortau for lokale syklister og gående på vestsiden forbedres og utvides så mye som plassen tillater, blant annet ved å flytte lyktestolpene vekk fra fortauet.

 

Videre foreslår vi at hele strekningen Sæter – Hauketo behandles under ett slik at den trafikkfarlige strekningen forbi Ljabru Terrasse også får redusert hastighet og forbedret sikkerhet. Det opprettes i tillegg gangstier for skolebarn vekk fra Ekebergveien.

 

Oslo, oktober/november 2006

Undertegnede på Nordstrand

(se vedlagte liste)