GLA'Nordstrand - Grønn Linje Aksjon Nordstrand

20 mai 2005

Brev til Bydel Nordstrand: Endring av hastighet i Ekebergveien

Følgende brev ble sendt ti Bydel Nordstrand 20. mai 2005:

Til Bydel Nordstrand     Oslo, 20. mai 2005


Kopi:
Oslo kommune
Referansegruppa for regulering av
Ekebergveien


Vedr. endring av hastighet i Ekebergveien.

Vi viser til tidligere kontakt med Bydelsutvalget når det gjelder trafikken i Ekebergveien og dens konsekvenser for sikkerhet og miljø langs Ekebergveien og på Nordstrandplatået generelt. Vi har siden begynnelsen av fjoråret samarbeidet med Nordstrand Vel om å sette fokus på trafikksituasjonen og miljøet på Nordstrandplatået. Vi ønsker også et nærmere samarbeid med Bydelsutvalget om tiltak og initiativ som kan bidra til å bedre forholdene på kort og lang sikt. Vi vil som et ledd i dette be Bydelsutvalget fremme et konkret forslag overfor Oslo kommune om hastighetsreduksjon i Ekebergveien.

Bakgrunnen for forslaget er den store trafikken og den høye hastigheten som lokale trafikanter og beboere er plaget med. Den store gjennomgangstrafikken og hastigheten har dirkete konsekvenser for beboere og trafikanter i form av støy, luftforurensing og dårlig trafikksikkerhet. Telling utført av GLA'Nordstrand indkerer at så mye som 70% av trafikken kan være ren gjennomgangstrafikk. I følge Samferdselsetatens egne målinger passerer mer enn 10,000 biler i døgnet Ekebergveien/Nordstrand Kirkegård med en gjennomsnittshastighet på ca. 50 km/t døgnet. Hvis vi legger til grunn at en rimelig stor andel følger fartsgrensen (p.t. 40 km/t), er det klart at vi har et stort antall relativt store fartsoverskridelser som gjør vegen farlig for lokale trafikanter og skaper unødig støy for beboerne.

Ett av flere eksempel når det gjelder trafikksikkerhet er fotgjengerovergangen sør for Ljabru trikkeholdeplass: 59 boenheter og en barnehage i Ljabru Terrasse er avhengig av å bruke denne overgangen for å komme til trikk, dagligvarebutikk og skole, samt følge av barn til/fra barnehagen. Sikten for bilistene inn i fotgjengerovergangen (selv med 40 km/t) er så dårlig at det med dagens hastighetsnivå stadig oppstår nestenulykker. Den eneste måten å bedre sikkerheten på her er å senke hastigheten ved fartsreduksjon og fartsbegrensende tiltak. Tilsvarende problemer finner en også i fotgjengerovergangen mellom Ljabru Terrasse og Knut Øyens vei.

Samtidig er det i forbindelse med Sæterreguleringen lagt opp til miljøprioritert gjennomkjøring gjennom Sæterkrysset og Nordstrand Kirkegård ned til Breiens vei. Miljøprioritert gjennomkjøring vil i denne sammenhengen normalt bety en fartsgrense på 30 km/t med tilpassede hastighetsbegrensende tiltak. Både ut i fra bilistenes behov for minst mulig variasjon i fartsgrensene over korte avstander og særlig utifra miljø- og sikkerhetshensyn, vil det være naturlig og fornuftig å etablere 30 km/t som fartsgrense fra Sæter gjennom kirkegården og ned til enden av Ekebergveien ved Ljabruveien/Hauketo.

Både av hensyn til trafikksikkerheten og til bomiljøet haster det nå med å få redusert hastigheten i Ekebergveien. Den planlagte reguleringen av Ekebergveien fra Breiens vei til Ljabrubakken vil forhåpentligvis også bidra til å bedre trafikksikkerheten og miljøet langs vegen (GLA'Nordstrand har foreslått at reguleringen skal baseres på miljøprioritert gjennomkjøring og 30 km/t). Men den planlagte reguleringen er allerede kraftig forsinket og omfatter ikke den trafikkfarlige strekningen fra matvarebutikken ved Ljabru, forbi Ljabru terrasse og ned til Hauketo. Her haster det med tiltak som kan bedre sikkerheten og redusere støy og forurensing. (En gjennomføring av vårt forslag om hastighetsreduksjon vil for øvrig ikke legge andre føringer på den planlagte reguleringen).

På denne bakgrunnen ber vi Nordstrand Bydelsutvalg så snart som mulig fremme følgende forslag overfor Oslo kommune:

1. Bydelsuvalget ber om at hastigheten fra Sæterkrysset til Ljabruveien/Hauketo settes ned fra 40 til 30 km/t umiddelbart.

2. Det settes i gang planlegging for miljøprioritert gjennomkjøring for denne vegstrekningen (punkt. 1).

3. Hastighetsreduksjonen kombineres med umiddelbare hastighetsreduserende tiltak (som punktvis innsnevring og andre fartsbegrensende tiltak) i Ekebergveien og tilstøtende veier.

4. Det settes i verk spesielle trafikkbegrensende tiltak for å redusere trafikken og hastigheten i skoleveiene.

5. Ved siden av hensynet til beboere og trafikanter, ber en om at det tas spesielle hensyn til at vegen går igjennom Nordstrand kirkegård og at det iverksettes tiltak som sikrer at gravfølger og gjester ikke sjeneres unødvendig av trafikken (herunder framkommelighet og støyreduksjon ved redusert hastighet).

Tiltakene kan eventuelt kombineres med oppslag med informasjon til trafikantene om bakgrunnen for hastighetsreduksjonen og at målet er å bedre miljøet for beboere og trafikanter langs overbelastede veger i Oslo, samt det spesielle hensynet til kirkegården. Det er som kjent utbredt og økende forståelse blant trafikanter og beboere i Oslo-området for tiltak som reduserer støy og annen forurensing. God informasjon er derfor et nøkkelord.

Når det gjelder den konkrete utformingen og plasseringen av hastighetsdempende tiltak, er dette primært en oppgave for kommunens etater. Vi tillater oss likevel å legge ved en skisse for å illustrere hvor hastighetsdempende tiltak kan plasseres. (Dersom kostnadsbegrensninger gjør det vanskelig å innføre permanente fartsdempende tiltak umiddelbart, minner vi om at midlertidige innsnevringer i form av betongblokker og liknende kan settes ut i påvente av permanente investeringer).

Vi håper og tror at Bydelsutvalget vil se positivt på vårt forslag og møter gjerne til konsultasjon og samtale med utvalgets organer om dette konkrete forslaget og andre initiativ for bedring av trafikksituasjonen på Nordstrandplatået.


Med vennlig hilsen
Grønn Linje Aksjon Nordstrand,


Marianne Egeland
(sign)

Jan Ulleberg
(sign)

Tore Oddvang
(sign)

Kristin Bachen
(sign)

Thomas Danielsen
(sign)

Knut Mork
(sign)

Jon Roald Muggerud
(sign)

Hallvard Vassbotn
(sign)

David Bergan
(sign)