GLA'Nordstrand - Grønn Linje Aksjon Nordstrand

19 mai 2006

Brev til BMS: Vedlegg med forslag

Vedlegget til brevet til Bydel for miljø og sammferdsel (BMS) kan hentes ned herfra (PDF format).

Her følger noen sentrale utdrag:

Gjennomgangstrafikken over
Nordstrandplatået
Forslag til midlertidig trafikkløsning

Utarbeidet av siv.ing. Jan Ulleberg for GLA’Nordstrand, mai 2006
...
Vedlegg:
Trafikktellinger i rushtidene 1973-2004
Trafikktelling over en uke i februar 1989
Sammenlikning trafikktellinger 1989 og 2004
Anslag trafikk i Ekebergveien etter stenging
Protokoll fra bystyrets behandling av ”Fylkesdelplan for transportsystemet i sydkorridoren”. Bystyremøte 19.01.2000, sak 52.

Innledning
Etter at gjennomgangstrafikken over Nordstrandplatået ble en virkelig stor plage fra rundt 1965, har lokale krefter arbeidet mer eller mindre kontinuerlig for å løse problemene rundt dette. Det har med stor entusiasme vært nedlagt utrolig mye arbeid av skiftende grupper og enkeltpersoner, men som alle vet, har dette enda ikke ført til noen som helst løsning på de uakseptable trafikkforholdene.

Nok en trafikkgruppe oppsto våren 2004 da Samferdselsetaten varslet ny regulering av Ekebergveien mellom Sæter og Ljabrubakken. Bakgrunnen var at Ekebergveien er hovedsykkelveitrasé, og planen gikk ut på å utvide veien med ca. 6 m for å skaffe plass til sykkelfelt og bredere fortau på begge sider, på samme måte som nord for Sæter. Dette ville medføre inngrep på alle tomtene langs veien, og vegetasjonen bli rasert. Men ikke minst mente vi at utbyggingen ville legge til rette for fortsatt stor gjennomgangstrafikk ettersom veistandarden vil bli betydelig forbedret. Gruppen tok navnet GLA’Nordstrand, Grønn Linje Aksjon Nordstrand. Gruppen har som mål ikke bare å arbeide for egne interesser med denne saken, men også å få begrenset/stoppet gjennomgangstrafikken på veiene over hele Nordstrandplatået. Dette vil forbedre bomiljøet for flere tusen beboere og også gjøre Sæter og Holtet til trivelige sentre. GLA’Nordstrand har hele tiden vært i aktiv virksomhet med jevnlige møter der også Nordstrand Vel har vært representert. Videre har vi bl.a. arrangert 2 gåsakte-aksjoner, spørreundersøkelse blant rushtidsbilister, gatevandring i samarbeide med historielaget, møtt opp i åpen halvtime i bydelsutvalget og hatt kontakt med flere lokalpolitikere. Vi har i det hele tatt prøvd å påvirke på en positiv og legal måte.

GLA’Nordstrand foreslo og fikk opprettet en referansegruppe, og vi har gjennom denne blitt holdt løpende orientert om fremdriften. Etter to år har Samferdselsetaten enda ikke fremmet sitt reguleringsforslag, noe som i praksis medfører at utnyttelsen av de berørte eiendommene i mellomtiden er båndlagt. Status ser nå ut til å være at reguleringsforslaget før ferien oversendes Plan- og bygningsetaten. Forslaget vil fortsatt gå ut på en utvidelse av Ekebergveien til 14 m, men det vil også bli utredet et alternativ med blandet trafikk der veibredden er noe redusert. Samferdselsetatens argument for dette er at Ekebergveien er en av kommunens viktigste hovedveier og fortsatt vil være det i overskuelig fremtid. De mener at det alternative kommunale og statlige veinettet verken har fysisk utforming eller kapasitet til å avlaste Ekebergveien. GLA’Nordstand mener at en så drastisk utvidelse av Ekebergveien ikke er nødvendig så lenge de fleste er enige om at noe må gjøres med gjennomgangstrafikken over Nordstrandplatået, der Ekebergveien syd for Sæter er nøkkelen til en løsning. Det er ikke akseptabelt at veien i overskuelig fremtid skal ha samme funksjon som E6 og E18. Vi frykter at en utvidelse av Ekebergveien skal bli en sovepute for myndighetene.

Våre argumenter har støtte blant de folkevalgte i Oslo. Senest under bystyrets behandling av fylkesdelplanen for transportsystemet i sydkorridoren 19.01.2000, ble det gjort vedtak der det tydelig fremgår at gjennomgangstrafikken er et problem. I protokollens punkt 7 sies det bl.a. at det i hovedveiutbyggingen må gis prioritet til avlastning av boligveier.

I punkt 8 anbefales det at Ljabrudiagonalen bygges snarest mulig for å avlaste Nordstrandplatået. Videre sies det at en første etappe mellom Nedre Prinsdals vei og Ljabruveien bør fremskyndes mest mulig. Og til slutt sies at det om nødvendig må gjennomføres trafikksaneringstiltak for å begrense gjennomkjøringen over Nordstrandplatået.

De prioriteringer som nå blir gjort med hovedveiutbyggingen i syd, gir ikke mye håp om snarlig avlasting av veiene på Nordstrand, snarere tvert i mot. Det skal de nærmeste årene brukes ca. 1,2 milliarder kroner på fullføringen av 4-feltsvei på E6 mot Vinterbru. Dette vil føre til at E6 vil trekke til seg mer trafikk, og så lenge veien ikke blir utvidet fra Klemetsrud, vil presset mot Nordstrandplatået bare øke. Da Mosseveien i tunnel ikke ser ut til å få økt kapasiteten mot byen, er det bare en fullført Ljabrudiagonal mellom Hauketo og E6 som kan avlaste Ekebergveien og Nordstrandplatået. Denne veistrekningen har vært inkludert i Oslopakke 1, men har hele tiden blitt nedprioritert. Vi var lenge redde for at veien heller ikke skulle komme med i Oslopakke 3, men har underhånden fått vite at den kommer med der. Imidlertid er vi av den oppfatning at Ljabrudiagonalen av kapasitetsmessige hensyn sikkert vil måtte sees i sammenheng med utvidelse av E6, Ryenkrysset og Ring 3 fra Ryen til Bryn. Dette prosjektet vil derfor bli meget stort og sikkert ta minst 10 år å fullføre. Bystyret har som nevnt vedtatt at det om nødvendig må foretas trafikksaneringstiltak for å begrense gjennomkjøringen over Nordstrandplatået. Erfaringen fra alle tidligere forslag til trafikkløsninger for Nordstrand, som alle har strandet, har vært:

  • Når en reduserer trafikken ett sted, vil den øke tilsvarende andre steder, og dermed overføre problemene dit.
  • Det eksisterende veinettet har ikke kapasitet til å ta trafikken.

Når en ser på den eksisterende trafikksituasjonen særlig i morgenrushet i Hauketoområdet, vil en se at selv den begrensede strupingen av trafikken i lyskrysset ved Ljabru, der nærmere 1000 biler pr. time kan benytte Ekebergveien mot Sæter, forårsaker lange køer og stor frustrasjon for bilistene i Ljabrudiagonalen mot Hauketo, Nedre Prinsdals vei, Hauketoveien og Ljabruveien fra Klemetsrud. Det er lett å forstå at ytterligere struping vil skape helt uholdbare og uakseptable trafikkforhold i området.

Som en vil se av det følgende, går en mulig midlertidig løsning ut på å la trafikken gå som nå i rushtidene, mens Ekebergveien/Ljabruveien og Herregårdsveien stenges resten av uken. Bare trafikken utenom rushtidene og i helgene vil da bli overført til andre veier, og da til riksveier som er definert for denne rollen og også har tilstrekkelig kapasitet for det. Løsningen er ikke ideell for noen parter, men vil forbedre bomiljøet på Nordstrandplatået vesentlig. Løsningen vil kunne fungere inntil veisystemet i sydkorridoren er utbygget og Nordstrandplatået bli permanent avskjermet. Forslaget vil også bety at det vil ligge et press på myndighetene til å fullføre veiutbyggingen og forbedre kollektivnettet. Forslaget er for øvrig i tråd med vedtak i Oslo bygningsråd i oktober 1974, se kapitlet med bakgrunnsmateriale.For mer detaljer med historikk, kart, reguleringsplan for Sæter, detaljert endringsforslag, vurdering av konsekvenser og trafikktellinger, last ned hele vedlegget i PDF format her (PDF format).

18 mai 2006

Brev til BMS: Forslag til midlertidig løsning

Følgende brev ble sendt til Oslo kommune, Byråd for miljø og samferdsen (BMS) 18. mai 2006:

Oslo, 18. mai 2006

Oslo kommune
Byråd for miljø og samferdsel
Rådhuset, 0037 Oslo

Forslag til midlertidig løsning for reduksjon av gjennomgangstrafikken over Nordstrandplatået

Som byråden vil være kjent med har Nordstrandplatået i en årrekke vært belastet med stor gjennomgangstrafikk. Lokale krefter har i mer enn 30 år arbeidet for å få til en forbedring av trafikkforholdene og reduksjon av gjennomgangstrafikken.

Vedlagt presenterer vi et forslag med konsekvensvurdering til en midlertidig løsning for å redusere gjennomgangstrafikken inntil veisystemet er utbygget. Som bakgrunn for forslaget presenteres også en historisk gjennomgang av trafikkproblemene på Nordstrandplatået, inkludert politiske vedtak som er fattet.

Siden det til dags dato ikke har skjedd nevneverdig reduksjon av gjennomganstrafikken over Nordstrandplatået, ber vi byråden om at det nå virkelig settes i verk tiltak som kan gi resultater både på kort og lang sikt.

Vi håper byråden vel se positivt på vårt forslag. Vi vil også benytte anledningen til å be om et møte for å diskutere trafikksituasjonen på Nordstrandplatået og løsninger. Vi vil sette stor pris på om det er mulig å få til et møte før sommerferien.

Med vennlig hilsen
Grønn Linje Aksjon Nordstrand

Jan Ulleberg
(sign)

Tore Oddvang
(sign)

Kristin Bachen
(sign)

Knut Mork
(sign)

Jon Roald Muggerud
(sign)

Hallvard Vassbotn
(sign)

David Bergan
(sign)

Vedlegg

Kopi sendes bl.a.
Bydel Nordstrand, Samferdselssetaten, Plan- og bygningsetaten, Statens vegvesen, pressen.


Kopi av brevet i PDF format finnes her.

Vedlegget følger i egen post nedenfor.