GLA'Nordstrand - Grønn Linje Aksjon Nordstrand

18 november 2004

Til emaillisten: Brev til kommunen og Web-side

Idag ble følgende email sendt til email-listen for GLA-Nordstrand:

Hei,

Nå er sommeren over og arbeidet med å få bedret trafikkforholdene i Ekebergveien spesielt og på hele Nordstrandsplatået generelt fortsetter.

Vi i gruppen med aktive pådrivere i denne saken kaller oss nå for GLA-Nordstrand, en forkortelse for Grønn-Linje Aksjon Nordstrand.

Vi er fornøyd med det påvirkningsarbeidet gruppa har fått til så langt og vi kommer til å fortsette arbeidet. Vi tror og håper på et samarbeid med kommunen om en løsning til nærmiljøets beste.

Vi har nylig fått opprettet en egen web-side:

http://glanordstrand.blogspot.com/

Her kommer vi til å legge ut relevant informasjon om hva som skjer. Trolig kommer vi også til å legge ut en del av det materialet vi har samlet opp siden vi startet opp tidlig i 2003.

Tidligere denne uken gikk det ut et brev til Oslo kommune der vi ber om å få gjennomført strakstiltak for å få redusert gjennomgangstrafikken og hastigheten. Brevet ligger som vedlegg til denne mailen, og kopi er lagt ut på web-siden. Nordstrand Blad hadde en sak om dette i forrige nummer, onsdag 17. november.

Dersom vi ikke får gjennomslag for eller positiv respons om dette, vil vi vurdere hvilke aksjoner som evt. kan gjennomføres. Til dette ville vi trenge frivillige.

Dersom du kjenner til flere som vil holdes informert, være aktivt med i arbeidet eller bare utrykke sin støtte, legg igjen en kommentar på web-siden vår, eller send en email til hallvardvassbotn alfakrøll c2i.net.

Mvh
Hallvard Vassbotn
webmaster/kontaktperson for GLA-Nordstrand

08 november 2004

Brev til Oslo kommune, 8. november 2004

Følgende er en kopi av brev til Oslo kommune ved Samferdselsetaten angående krav om strakstiltak i Ekebergveien.

GLA’Nordstrand - Grønn Linje Aksjon Nordstrand
Stiftet 2. mars 2003 av beboere på Nordstrand som prioriterer godt og trygt bo- og livsmiljø framfor risikofylt og helsefarlig gjennomgangstrafikk


Til Oslo kommune v/ Samferdselsetaten Oslo, 8. november 2004

Kopi:
Plan- og Bygningsetaten
Referansegruppa for regulering av
Ekebergveien


Vedr. reguleringsplan for Ekebergveien

Vi viser til telefonsamtaler med Samferdselsetaten og Plan- og Bygningsetaten. Vi tar til etterretning at planarbeidet for reguleringen har blitt utsatt til 2005. Vi har forståelse for at mange prosjekter står i kø for å bli behandlet og at medarbeiderne har krevende arbeidsdager for å få prosjektene unna. Samtidig minner vi om at beboerne her har ventet på en uavklart reguleringssak for Ekebergveien i opptil tretti år, med båndlegging av tomtearealer i uakseptabelt lang tid. De store trafikk- og støyproblemene er kjent for kommunens etater og dokumentert i kommunens egne undersøkelser. Vi ber derfor om kommunens forståelse for at vi nå krever umiddelbare tiltak som bidrar til å redusere trafikk og trafikkstøy og til å bedre framkommeligheten og sikkerheten for beboerne i området.

I sist referansegruppemøte hos Samferdselsetaten i juni ble vi forespeilet at etaten tok sikte på å legge fram et forslag – trolig bestående av to alternativer - for Plan og Bygningsetaten etter sommeren. Med de forsinkelsene som nå har oppstått, foreslår vi at enkle tiltak som kan redusere støy og bedre lokalmiljøet blir satt i gang umiddelbart. Vi foreslår konkret følgende:

1. Hastigheten fra Sæterkrysset til Ljabruveien vei settes ned fra 40 til 30 km/t umiddelbart.

2. Trafikken gjennom Ekebergveien reduseres ved at frekvensen på lysereguleringen i Hauketo-krysset endres slik at framkommeligheten over Ljanselva og opp på Nordstrand-platået reduseres.

Gevinsten ved å sette i verk disse tiltakene er klar: Hastighetsreduksjonen tilfredsstiller kravene til såkalt ”blanda trafikk”, hvor fartsgrense på 30 km/t er en forutsetning for at transportsyklister og biler kan dele kjørebane. Kombinasjonen av ”struping” ved Ljanselva og redusert hastighet vil gi verdifull grunnlagsinformasjon å bygge videre utredningsarbeid på. Dersom man gjennomfører disse tiltakene som et forsøk, bør det være enkelt å iverksette dem raskt. Tiltakene bør kombineres med oppslag med informasjon til trafikantene om bakgrunnen for slike tiltak og at målet er å bedre miljøet for beboere og trafikanter langs overbelastede veger i Oslo. Det er som kjent utbredt forståelse blant trafikanter og beboere i Oslo-området for tiltak som reduserer støy og forurensning. God informasjon er derfor et nøkkelord.

Sett i lys av trafikk- og miljøproblemene i Oslo og Samferdselsetatens egen rapport om den dårlige luftkvaliteten i Oslo, forventer vi at våre forslag blir godt mottatt. Lignende forsøksprosjekt kan med fordel gjennomføres i andre overbelastede boligveier i Oslo. Med den positive erfaringen man har gjort med å prøve ut 30-km sone i Oslo Sentrum, ser vi ingen grunn til at ikke lignende forsøk skal kunne gjøres i andre boligområder som er belastet med stor gjennomgangstrafikk.

Vi håper på raskt og positivt svar fra Oslo kommune og ber om at tiltakene blir gjennomført så raskt som mulig.


Med vennlig hilsen
Grønn Linje Aksjon Nordstrand,

(sign)
Arne Økstad

(sign)
Hallvard Vassbotn

(sign)
David Bergan